SERVIS ZA PODRŠKU U OSTVARIVANJU PRAVA

17. Mar 2013.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI je u saradnji sa Inicijativom za inkluziju VelikiMali osnovala Servis za podršku u ostvarivanju prava dece sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa intelektualnim teškoćama. Servis je osnovan u okviru projekta „Prevazilaženje marginalizovanosti kroz uzajamnu podršku: porodice za inkluzivno obrazovanje i poslovnu sposobnost“, podržanog od strane Međunarodnog kluba žena (International Women’s Club). Zašto je osnovan servis: Osobe sa intelektualnim teškoćama i njihovi zastupnici često nisu upoznati sa pravima koja su im zagarantovana Ustavom i drugim domaćim i međunarodnim propisima, niti sa načinima na koji bi mogli da ih ostvare. Ovim osobama je često oduzeto pravo da govore u svoje ime (oduzeta im je poslovna sposobnost), a način na koji mogu da se zastupaju njihovi interesi nije primereno rešen u našem zakonodavstvu. Institucije sistema, pravne i druge službe koje bi trebale da pruže podršku osobama sa intelektualnim teškoćama često ne prepoznaju kada su im prava i interesi ugroženi ili zanemareni, a i same, ne retko, krše njihova prava. Servis je osnovan sa ciljem da deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom pruži pravovremenu i adekvatnu podršku u ostvarivanju njihovih prava i time nadomesti trenutni nedostatak sistemske podrške. Iskustva stečena tokom rada servisa će omogućiti razvoj predloga za prevazilađenje postojećih nedostataka i pronalaženje odgovarajućih sistemskih rešenja kroz primere dobre prakse. Kome je namenjen: Servis je namenjen osobama sa intelektualnim teškoćama i svim drugim osobama sa invaliditetom i deci sa smetnjama u razvoju, odnosno njihovim zastupnicima u slučaju kada im je ugroženo pravo na:
 • blagovremeno i jasno informisanje o pravima i zakonskim regulativama
 • zaštitu od zanemarivanja i zlostavljanja
 • uključivanje dece u redovan obrazovni sistem (vrtići i škole)
 • adekvatnu procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške i procenu radne sposobnosti
 • poslovnu sposobnost
 • na lečenje
 • zaštitu od zloupotrebe medikamenata
 • život u porodici
 • rad  i zapošljavanje
 • materijalna primanja
 • raspolaganje privatnom imovinom
 • pristup društvenim događajima
Ko pruža podršku Podršku pružaju osobe sa višegodišnjim iskustvom u zastupanju osoba sa intelektualnim teškoćama
 • roditelji osoba sa intelektualnim teškoćama
 • psiholozi
 • pravnici
 • eksperti za pitanja ljudskih prava
Kontakti: Snežana Lazarević 062 756 572 Milan Marković 062 756 571 svakim radnim danom od 17-19h Kancelarija MDRI Srbije Golubačka 7 Beograd Tel/fax: 011 24 34 301 email: mdri.serbia@gmail.com
Try our helper place placed on this spot and the one giving online essay writer services to students.