Sastanak sa organizacijama civilnog društva u vezi izrade priloga za izveštavanje o napretku Srbije u procesu evropskih integracija

29. Jun 2018.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S realizuje projekat  „Inkluzivnost i participacija u procesu evropskih integracija: organizacije civilnog društva i osobe sa invaliditetom”, čiji je cilj jačanje organizacija civilnog društva i osoba sa invaliditetom za aktivno učešće u procesima reforme sistema obrazovanja, socijalne politike, ravnopravnosti pred zakonom a u okviru procesa integracije Srbije u EU. Projekat je podržan od strane Švedske, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji”. Kroz svoj rad prepoznali smo neophodnost  uključivanja i umrežavanja većeg broja organizacija civilnog društva  u reformske procese na nacionalnom nivou kao i u proces izveštavanja, odnosno izradu priloga o napretku. Osobe sa invaliditetom izložene su diskriminaciji i kršenju ljudskih prava u svim aspektima života. U posebno teškom položaju su osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama kojima nije omogućeno ili im je oduzeto pravo da govore u svoje ime i zastupaju svoje interese. Ovi problem su jasno istaknuti i prepoznati u izveštajima i preporukama međunarodnih tela (Komitet za prava osoba sa invaliditetom, Komitet za ljudska prava, Evropska komisija, Savet Evrope). 22. juna 2018.godine, u našim prostorijama, razgovarali smo sa koleginicama iz civilnog sektora u vezi izrade priloga za izveštavanje o napredku Srbije u EU. Cilj sastanaka bio je  uključivanje i umrežavanje kao i povećanje vidljivosti  organizacija civilnog društva u nacionalnim procesima donošenja odluka i harmonizaciji zakona i javnih politika sa EU kroz izradu priloga za izveštavanje o napredku koji sadrže podatke o specifičnom položaju mladih sa invaliditetom u oblasti od značaja(poslovna sposobnost tj. jednakost pred zakonom, život u zajednici, zaštita od zanemarivanja i zlostavljanja, obrazovanje i zapošljavanje). Sastanku su prisustvovale predstavnice OCD: Krovna organizacija  mladih Srbije KOMS-a, Ženska mirovna grupa ŽMIG-a, Forum mladih sa invaliditetom FMI. Na sastanku su dogovorene buduće zajedničke aktivnosti i dinamika rada na pisanju priloga za izveštavanje o napredku Srbije u EU.