Pronaći odgovor na nasilje nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama

23. Jun 2017.

O nasilju koje preživljavaju žene i devojčice sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama u Srbiji razgovarali smo u utorak, 20. juna 2017. godine sa predstavnicima Vlade Republike Srbije, narodnim poslanicima, nezavisnim institucijama, Republičkim i Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu i međunarodnim organizacijama. Predstavili smo studiju koja ukazuje da su žene sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama izložene različitim oblicima i manifestacijama nasilja. Uzimanje kontracepcije bez informisanog pristanka, prisilni abortusi, sterilizacija, seksualno i partnersko nasilje samo su neki od oblika nasilja koje ove žene preživljavaju. „Važno nam je da predstavimo svedočenja žena sa invaliditetom o nasilju koje preživljavaju kako bi se njihov glas čuo u javnosti i njihove lične priče bile vidljivije“ istakla je Biljana Janjić, programska saradnica MDRI-S. Na sastanku je jasno poslata poruka da je neohodno planirati i kontinuirano raditi na procesu deinstitucionalizacije u Srbiji, kroz obezbeđivanje održivosti usluga u lokalnoj zajednici koje imaju multidisciplinarni pristup, a fokusirane su na osobu sa invaliditetom. Vršilac dužnosti Zaštitnika građana, Miloš Janković je istakao da su „osobe sa invaliditetom u ustanovama socijalne zaštite lišene slobode bez pravnog osnova, a lišenje poslovne sposobnosti se koristi kao osnov za lišenje slobode, što je potpuno nedopustivo i institucije sistema moraju da rešavaju ovaj problem“. Direktorka kancelarije UN Women u Srbiji, Milana Rikanović je istakla da su žene sa mentalnim invaliditetom izostavljene iz politika i programa podrške, da su im postojeće usluge nepristupačne, a specijalizovane usluge nerazvijene. Rekla je da „kao društvo nemamo odgovor na nasilje nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama i da ne postoji jednoglasnost i jasnost oko nasilja nad ovim ženama, posebno seksualnog i partnerskog nasilja“. „Kada se kreiraju politike za unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom, žene sa mentalnim invaliditetom su često izostavljene, a kada se radi na politikama u oblasti rodne ravnopravnosti ili sprečavanja nasilja nad ženama, ove žene su opet nevidljive“ istakla je Kosana Beker, saradnica MDRI-S i autorka studije o nasilju nad ženama sa mentalnim invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama, koja će uskoro biti dostupna javnosti. Na sastanku je prepoznato da je neophodno da svi akteri učestvuju u povećanju vidljivosti nasilja nad ženama sa mentalnim invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama, da ove žene budu prepoznate i vidljive u politikama, planiranju programa i usluga podrške, kao i da akteri prisutni na sastanku imaju priliku da formiraju platformu za dalje delovanje. S obzirom da je nasilje nad ženama sa mentalnim invaliditetom sistemsko pitanje i da predstavlja najteži oblik nasilja, odnosno uključuje institucionalno nasilje i zanemarivanje, istaknuto je da rad na rešavanju ovih pitanja mora da uključuje dijalog svih aktera, a posebno nezavisnih institucija i Vlade RS.  Još jednom je naglašena neophodnost transparentnosti u radu na izmenama zakonskih i podzakonskih tekstova. Takođe, na sastanku je ponovo istaknuto da je formulisanje internih procedura u ustanovama socijalne zaštite o sprovođenju restriktivnih mera, kao što su fizičko sputavanje ili izolacija, potpuno u suprotnosti sa nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim standardima na koje se Srbija obavezala i da je takva praksa nedopustiva. Sastanak je realizovan u okviru projekta "Deinstitucionalizacije i sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama" uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja nad ženama i Disability Rights International. Podršku sastanku obezbedili su Zaštitnik građana i kancelarija UN Women u Srbiji.