Prava osoba sa invaliditetom tokom pandemije koronavirusa: Pokretanje posmatračke inicijative COVID-19 Disability Rights Monitor

20. Apr 2020.

Postoje dokazi da su osobe sa invaliditetom nesrazmerno pogođene pandemijom koronavirusa i merama koje vlade širom sveta preduzimaju. Dok vlade žure da reaguju na virus, kritičnije je nego ikada da se garantuje da su preduzete mere u potpunosti inkluzivne za osobe sa invaliditetom i da sprečavaju kršenje ljudskih prava. Uz podršku Specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija o pravu na zdravlje, Dainiusa Pūrasa i specijalne izvestiteljke UN o pravima osoba sa invaliditetom, Kataline Devandas Aguilar, koalicija šest organizacija prava osoba sa invaliditetom danas pokreće značajnu međunarodnu posmatračku inicijativu pod nazivom "COVID-19 monitor prava osoba sa invaliditetom" koja ima za cilj sprovođenje brzog nezavisnog nadzora državnih mera u vezi sa osobama sa invaliditetom. Prvi element ove globalne inicijative je pokretanje dve ankete kojima se traži zvanična informacija od vlada kao i svedočenja osoba sa invaliditetom i njihovih reprezentativnih organizacija. Cilj istraživanja je prikupljanje informacija o tome koje države rade na zaštiti osnovnih prava osoba sa invaliditetom, uključujući pravo na život, pravo na pristup zdravstvenim i drugim osnovnim službama. Pored toga, inicijativa teži da istakne određena pitanja sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u situacijama uvećane ranjivosti, uključujući one koji žive u institucijama i sopstvenim domovima, decu, starijia lica, one koji su beskućnici i ljudi u ruralnim područjima. Napravljena je nova Internet stranica na kojoj će biti postavljene ankete na adresi www.covid-DRM.org. Ona će uskoro će sadržati kontrolnu tablu kako bi prikupljeni podaci bili dostupni javnosti. Ankete će u početku biti dostupne na petnaest jezika. Očekuje se da će prikupljene informacije identifikovati zajednička pitanja sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom širom sveta, pružajući vredne informacije za kreiranje mera na nacionalnim i globalnim nivoima, kao i da će istaći praksu koja može da ojača zaštitu prava osoba sa invaliditeta tokom krize. Podržavajući inicijativu, gdin Pūras je rekao: „Pandemija COVID-19 i vanredne mere koje države širom sveta preduzimaju pokreću brojne izazove i zabrinutost u pogledu prava osoba sa invaliditetom, posebno za one u rezidencijalnoj brizi. Mere preduzete za zaustavljanje širenja virusa mogle bi da povećaju rizike kojima se krše ljudska prava tih ljudi. U takvim situacijama, kada su zatvorene institucije postale još više zatvorene, potreba za nezavisnim nadzorom postaje važnija nego ikada pre.“ Izražavajući svoju podršku, gđa Devandas Aguilar kaže: „Pandemija COVID-19 predstavlja pretnju po živote osoba sa invaliditetom. COVID-19 žestoko udara u našu zajednicu, hraneći se i produbljujući istorijsku i strukturalnu diskriminaciju nad osobama sa invaliditetom. Institucije za socijalnu negu, domovi za stare i psihijatrijske bolnice, gde su osobe sa invaliditetom često institucionalizovane ili pritvorene protiv njihove volje, postale su žarišta pandemije, koje čine polovinu smrtnih slučajeva u nekim zemljama. Vlade širom sveta moraju brzo da reaguju kako bi garantovale da su svi odgovori na COVID-19 dostupni i inkluzivni za osobe sa invaliditetom.“ Inicijativu sprovodi Koordinaciona grupa koja se sastoji od vodećih organizacija za prava osoba sa invaliditetom širom sveta, koje će blisko sarađivati u okviru svojih mreža kako bi napravile sveobuhvatnu globalnu sliku. Članice Koordinacione grupe:
  • The Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre je međunarodna nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava koja koristi zakonske strategije za promovisanje, zaštitu i odbranu ljudskih prava osoba sa intelektualnim smetnjama i osobama sa psihosocijalnim smetnjama u Evropi i Africi. Validity ima poseban konsultativni status sa ECOSOC i participativni status u Savetu Evrope. Website: validity.ngo.
  • The European Network on Independent Living (ENIL) je međunarodna mreža osoba sa invaliditetom, sa članovima širom Evrope. ENIL je forum za sve osobe sa invaliditetom, organizacije za nezavisan život i njihove saveznike bez invaliditeta koje zanimaju pitanjima u vezi sa nezavisnim životom. ENIL predstavlja pokret osoba sa invaliditetom za ljudska prava i socijalnu uključenost zasnovanu na solidarnosti, podršci, deinstitucionalizaciji, demokratiji, samopredstavljanju, međuzavisnosti i samoopredeljenju. Website: enil.eu
  • The International Disability Alliance (IDA) je savez 14 globalnih i regionalnih organizacija osoba sa invaliditetom. Te članice zajedno promovišu prava osoba sa invaliditetom u okvoru napora Ujedinjenih nacija da unaprede ljudska prava i održivi razvoj. IDA podržava organizacije osoba sa invaliditetom da svoje vlade pozivaju na odgovornost i kako bi se zalagale za promene na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Website: http://www.internationaldisabilityalliance.org
  • Disability Rights International (DRI) je organizacija za zaštitu ljudskih prava posvećena zaštiti i punoj socijalnoj uključenosti dece i odraslih osoba sa invaliditetom širom sveta. DRI dokumentuje kršenja ljudskih prava, edukuje i angažuje javnost kroz medijske kampanje, obučava i podržava aktiviste koji rade na tome da donesu promene i sprovodi strateške parnice za primenu prava osoba sa invaliditetom. DRI sprovodi međunarodnu kampanju za okončanje institucionalizacije dece i posvećena je promociji i prepoznavanju prava sve dece da žive i rastu sa porodicom, a ne u bilo kom obliku ustanove, sirotištu ili grupnom smeštaju.  DRI je organizacija koju vode ljudi sa invaliditetom i članovi njihovih porodica. Website: driadvocacy.org
  • The Disability Rights Unit at the Centre for Human Rights, University of Pretoria, nastoji da pronađe načine za rešavanje pitanja prava osoba sa invaliditetom na afričkom kontinentu, koji se zasnivaju na dokazima. To obuhvata istraživanje međunarodnih standarda i instrumenata za prava osoba sa invaliditetom, izgradnju kapaciteta između vlada, nacionalnih institucija za ljudska prava, akademske zajednice, civilnog društva i društvene zajednice i angažovanje u sudskim, kvazi-sudskim i vansudskim mehanizmima. Website:chr.up.ac.za/units/disability-rights-unit.
  • The International Disability and Development Consortium (IDDC) je globalni konzorcijum 31 organizacija za ljudska prava i nevladinih organizacija za razvoj (NVO), koji čine vodeće razvojne nevladine organizacije i reprezentativne organizacije osoba sa invaliditetom (DPOs) koje podržavaju inkluzivni međunarodni razvoj i humanitarnu akciju sa posebnim akcentom na potpuno i efikasno uživanje ljudskih prava od strane svih osoba sa invaliditetom u više od 150 zemalja širom sveta. Website: iddcconsortium.net.