Poziv za izradu plana komunikacije

10. Dec 2019.

Poštovane/i, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i FemPlatz objavljuju poziv za agenciju/organizaciju koja će izraditi plan komunikacije i promotivni materijal za potrebe projekta "Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama". Svi detalji poziva nalaze se u dokumentu koji možete da preuzmete ovde. Rok za dostavljenje pisma zainteresovanosti je 24. decembar 2019. Pismo zainteresovanosti treba da sadrži:
  • Osnovne informacije o ponuđaču (kontakt, datum i mesto osnivanja, broj i kvalifikacije osoblja) – dostaviti kopiju rešenja o registraciji i CV najmanje dve osobe koje bi bile angažovane na realizaciji zadataka;
  • Opis prethodnog iskustva sa navođenjem najmanje tri prethodna slična angažovanja.
  • Najmanje dve reference.
Pismo zainteresovanosti i traženu dokumentaciju dostaviti na email adresu mdri.serbia@gmail.com. MDRI-S će po završetku konkursa pregledati i proceniti dokumentaciju ponuđača a pri oceni kvaliteta ponude u obzir će uzeti: blagovremene i kompletne ponude, prethodno iskustvo ponuđača na sličnim poslovima, kvalifikacije tima za realizaciju angažovanja, najbolji interesi udruženja.