Poziv za eksternu evaluaciju projekta

07. Nov 2017.

MDRI-S objavljuje poziv za eksternog evaluatora/evaluatorku za potrebe projekta "Deinstitucionalizacija i sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama" koji realizujemo uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za sprečavanje nasilja nad ženama. Ciljevi evaluacije:

  1. procena uspešnosti projekta u smislu delotvornosti, relevantnosti, efikasnosti, održivosti i uticaja uz jasan fokus na procenu postignutih rezultata na nivou ishoda i ciljeva projekta; 
  2. sakupljanje ključnih naučenih lekcija i identifikovanje praksi za dalje učenje;
  3. identifikovanje inovativnih pristupa i strategija za suzbijanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama u Srbiji.

Pozivamo zainteresovane nacionalne eksperte i ekspertkinje u oblasti monitoringa i evaluacije da nam pošalju uvodno pismo i CV do 20. novembra 2017. godine na email adrese mdri.serbia@gmail.com i bjanjic@driadvocacy.org. Konačna odluka o izboru evaluatora/evaluatorke biće doneta 27. novembra 2017. godine.  Sve detalje oko ciljeva, očekivanih rezultata, obima posla, rokova, izveštaja možete pronaći u dokumentu Terms of Reference for External Evaluation - .docx ili .pdf