Poziv na vebinar „Personalna asistencija za odrasle osobe sa intelektualnim teškoćama – iskustva i mogućnosti“

22. Oct 2021.

Organizatori: Evropska mreža za samostalni život (ENIL) i Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S uz podršku Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava - Srbija

Datum i vreme: 8. novembar 2021. godine, 15:00

Povod

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S je organizacija civilnog društva, osnovana uz podršku organizacije Disabiliti Rights International koja se zalaže za puno poštovanje prava osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim invaliditetom skladu sa standardima Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. U svom radu MDRI-S svoje aktivnosti praćenja i zagovaranja usredsređuje na pitanja lišavanja poslovne sposobnosti, deinstitucionalizacije dece i odraslih sa invaliditetom, sprečavanja mučenja, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i zlostavljanja u rezidencijalnim ustanovama kao i razvoj usluga u zajednici koje omogućavaju samostalan život osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama.

MDRI-S je nedavno objavio izveštaj „Zaboravljena deca Srbije“ o položaju dece sa smetnjama u razvoju u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj, u kome se otkrivaju užasni uslovi u ovim ustanovama i sistemska kršenja ljudskih prava dece sa smetnjama u razvoju, uključujući slučajeve zlostavljanja i zanemarivanja. Izveštaj je privukao veliku pažnju medija izazivajući uznemirenost među donosiocima odluka ali i u društvu.

Postojeći sistem pružanja usluge personalne asistencije u Srbiji ne predviđa mogućnost da osobe sa intelektualnim teškoćama mogu da postanu korisnici ove usluge, što ovu grupu stavlja u povećani rizik institucionalizacije.

Ovaj događaj se organizuje kao deo naknadnih aktivnosti zagovaranja MDRI-S kako bi se otvorio put preko potrebnim reformama koje bi deci i odraslima sa intelektualnim teškoćama omogućile ravnopravno učešće u životu u zajednici.

MDRI-S organizuje ovaj događaj u partnerstvu sa Evropskom mrežom za samostalan život ENIL ,koja je pozvala svoje članove da podele svoja stručna znanja i predstave iskustva pružanja usluge personalne asistencije za odrasle osobe sa intelektualnim teškoćama i koji učestvuju na ovom vebinaru kao gosti predavači. MDRI-S u aktivnostima zagovaranja, uključujući i ovaj vebinar, podržava Tim UN za ljudska prava u Srbiji koji ima mandat da pruža stručnu i tehničku podršku Vladi Srbije kako bi efikasno odgovorila na svoje obaveze vezane za ljudska prava proizašle iz ratifikacije međunarodnih ugovoora o ljudskim pravima i za negovanje partnerstva između organizacija civilnog društva i donosilaca odluka.

Cilj

Razmena međunarodnih iskustava usluge personalne asistencije za odrasle sa intelektualnim teškoćama u smislu njenih efekata na nezavisni život. Vebinar će podstaći kampanju zagovaranja razvoja usluga podrške za samostalan život u Srbiji i proširenje kriterijuma ostvarivanje prava na personalnu asistenciju.

Trajanje : 105 minuta

Predlog agende

  • Pozdravna reč – Dragana Ćirić Milovanović (direktorka regionalne kancelarije za Evropu, Disability rights international)
  • Uvod - Ines Bulic Cojocariu (zamenica direktora ENIL-a)

Definicija personalne asistencije Evropske mreže za samostalan život i njena važnost za samostalan život odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama – 10 minuta

  • Jos Huys (pravnik, Belgija);
  • Jose Smiths nezavisna analitičarka politika invaliditeta; članica Akademske mreže evropskih stručnjaka za osobe sa invaliditetom; majka deteta sa invaliditetom i penzionisana poslanica u Parlamentu, Holandija);
  • Asa Emtelin (stručnjakinja za zagovaranje – „JA“ kooperativa korisnika personalne asistencije i sestra korisnice personalne asistencije, Švedska);
  • Iztok Suhadolnik (direktor Saveza za cerebralne paralize Slovenije Sonček);
  • Kate Sibthorp (majka devojke sa intelektualnim teškoćama - Engleska)

Vrste podrške koju pruža personalna asistencija, uloga porodica u koordinaciji personalne asistencije, procena potreba, kriterijumi podobnosti i mehanizmi finansiranja - iskustva iz Belgije, Holandije, Švedske, Slovenije i Engleske - 50 minuta (do 10 minuta za svakog govornika);

Diskusija: Šta su prepreke za ostvarivanje prava na personalnu asistenciju za odrasle osobe sa intelektualnim teškoćama? – uvod u diskusiju – Snežana Lazarević, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Moderator Radoš Keravica (član upravnog odbora ENIL-a) - 30 minuta;

  • Sumiranje – sumiranje diskusije u kojoj će biti izneti predlozi za dalje aktivnosti zagovaranja - 10 minuta

Učesnici

Potencijalni korisnici personalne asistencije, samozastupnici, članovi porodica, članovi organizacija civilnog društva, pružaoci usluga.

Očekivani rezultati:

  • Proces razvoja zajedničkog programa zagovaranja razvoja usluga za samostalan život za osobe sa intelektualnim teškoćama i reformu politika na nacionalnom nivou pokreću organizacije osoba sa invaliditetom, roditeljske grupe i samozastupnici;
  • Razvijeno je razumevanje važnosti personalne asistencije za odrasle osobe sa intelektualnim teškoćama među osobama sa invaliditetom, članovima njihovih porodica uključujući roditeljske grupe i samozastupnike.

Pristup vebinaru:

Topic: Personalna asistencija za odrasle osobe sa intelektualnim teškoćama – iskustva i mogućnosti (ENIL i MDRI-S)

Time: Nov 8, 2021 15:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting

https://undp.zoom.us/j/87294283689?pwd=QkpXb282em53d2Z6L0pETkxnMkV5dz09

Meeting ID: 872 9428 3689

Passcode: 081368