Poslovna sposobnost kao ljudsko pravo u Srbiji

18. Mar 2013.

Osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama često su podvrgnute postupku oduzimanja poslovne sposobnosti te postavljanju staratelja koji ima zakonsku obavezu da brine o njihovim interesima. Međutim, ovakva praksa za osobe sa teškoćama vodi automatskom uskraćivanju osnovnih ljudskih prava kao što su pravo glasa, pravo na rad, pravo na brak itd. Iz toga sledi da pomenuta praksa nije u skladu sa međunarodnim standardima o ljudskim pravima sadržanim u presudama Evropskog suda za ljudska prava i obavezama koje je Srbija preuzela, naročito ratifikacijom Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i Beogradski centar za ljudska prava pozivaju vas na predstavljanje prvih rezultata istraživanja o postojećoj praksi lišavanja i vraćanja poslovne sposobnosti u Srbiji, dobijenih na osnovu analize sudskih odluka za period od početka 2008. do kraja 2010. godine. Ovom prilikom pokušaćemo da damo odgovore na sledeća pitanja: Koliko je česta praksa lišavanja poslovne sposobnosti u Srbiji? Može li se iz sudskih odluka jasno prepoznati osnov za lišenje osobe poslovne sposobnosti? Koji su najčešći proceduralni propusti prilikom lišavanja poslovne sposobnosti? Da li su osobe lišene poslovne sposobnosti imale sve garancije za fer i pravično suđenje? Prezentacija prvih rezultata de poslužiti kao uvod u radni sastanak o smernicama za zakonsku reformu u ovoj oblasti. Sastanak de voditi prof. Džerard Kvin sa Nacionalnog univerziteta Galvej, Republika Irska (Gerard Quinn, Galway University, Center for Disability Law and Policy). Profesor Kvin objasniće problematiku lišavanja poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom sa aspekta međunarodnog prava i predstaviće moguće alternative ovom postupku. Sastanak je planiran za petak, 28. oktobar 2011. godine u Medija centru (Terazije 3, nova sala, I sprat) od 10:00 do 13.00 časova. Molimo vas da nam svoje učešće potvrdite najkasnije do srede 26. oktobra 2011. godine na email: mdri.serbia@gmail.com ili telefonom na broj 011/3837-204. Govore: Dragana Ćirić Milovanović, izvršna direktorka MDRI-S Bojan Gavrilović, Beogradski centar za ljudska prava Lea Šimoković, MDRI-S Prof. Džerard Kvin, Nacionalni univerzitet Galvej, Republika Irska (Gerard Quinn, Galway University, Center for Disability Law and Policy) Simultani prevod biće obezbeđen.