Nacrt Opšteg komentara na član 12. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom - Jednako priznanje pred zakonom i Nacrt Opšteg komentara na član 9. Konvencije- Pristupačnost

08. Oct 2013.

Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom je na svom desetom zasedanju u septembru 2013. godine usvojio Nacrt Opšteg komentara na član 12. i Nacrt Opšteg komentara na član 9. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. U svom Nacrtu Opšteg komentara na član 12. Komitet između ostalog ističe: „Pravo na jednako priznanje pred zakonom je kroz istoriju već dugo prepoznato kao građansko i političko pravo, koje svoje korene ima u Međunarodnoj povelji o građanskim i političkim pravima. Kao takva, prava garantovana članom 12. Konvencije primenljiva su od trenutka ratifikacije. Države članice imaju obavezu da preduzmu sve korake ka neposrednoj realizaciji prava u okviru člana 12. Konvencije, uključujući pravo na podršku u realizaciji poslovne sposobnosti. Doktrina progresivne realizacije (član 4(2)) ne odnosi se na poslovnu sposobnost“. Pojašnjavajući šta termin “legal capacity” tačno znači Komitet navodi da ovaj termin obuhvata kako posedovanje prava (pravnu sposobnost) tako i praktikovanje prava (poslovnu sposobnost). Komitet je pozvao sve zainteresovane strane  - zemlje članice, nezavisne državne organe, organizacije koje okupljaju osobe sa invaliditetom, nevladine organizacije, istraživačke institute, akademike, da pošalju svoje komentare na dva pomenuta nacrta. Ohrabrujemo sve zainteresovane da se uključe u diskusiju. Nacrti Opštih komentara Komiteta i više informacija o načinu slanja komentara mogu se naći na sledećem linku:  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/DGCArticles12And9.aspx