Ljudska prava u Srbiji: Univerzalni periodični pregled

06. Sep 2017.

Savet za ljudska prava je u junu 2017. godine objavio poziv organizacijama civilnog društva da podnesu svoje priloge u vezi sa trećim ciklusom praćenja preporuka u Univerzalnom periodičnom pregledu (UPR) za Republiku Srbiji. Univerzalni periodični pregled je mehanizam nadzora poštovanja ljudskih prava u zemljama članicama Ujedinjenih nacija koji omogućava svakoj zemlji da predstavi koje aktivnosti sprovodi kako bi obezbedila poštovanje ljudskih prava i ispunjenje međunarodnih obaveza u ovoj oblasti. Pored državnih izveštaja i izveštaja Visokog komesara za ljudska prava, nevladine organizacije i drugi zainteresovani akteri mogu da podnesu svoje izveštaje.    Organizacija MDRI-S je poslala prilog koji se odnosi na dve tematske liste preporuka: Tema F4. Osobe sa invaliditetom i Tema F13. Nasilje nad ženama. U okviru prve preporuke da Srbija „konsoliduje ustavni i zakonski okvir za sprečavanje diskriminacije osoba sa invaliditetom“ istakli smo važnost života u zajednici, obezbeđivanja adekvatnih zakona i javnih politika za nastavak deinstitucionalizacije zato što se nepravedno veliki broj osoba sa invaliditetom i dalje nalazi u institucijama, a sama istitucionalizacija na osnovu invaliditeta predstavlja diskriminaciju. Pored toga, istakli smo niz zakonskih i praktičnih problema vezanih za praksu lišenja poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom, koja uključuje zastarele i diskriminatorne zakonske odredbe, teškoće u sudskoj praksi, neadekvatne procedure odlučivanja o starateljstvu. Istraživanje o sudskoj praski koje je organizacija MDRI-S sprovela 2016. godine pokazuje da u čak 90% slučajeva sud odlučuje o potpunom lišenju poslovne sposobnosti. Osobe sa intelektualnim teškoćama su najviše pogođene ovakvom praksom (40%), zatim osobe sa psihosocijalnim teškoćama, a povećava se broj starijih osoba sa demencijom koje su lišene poslovne sposobnosti. Preko polovine osoba koje su lišene poslovne sposobnosti ima istoriju institucionalizacije Istakli smo da osobe lišene poslovne sposobnosti nemaju pravo glasa, pravo na sklapanje braka, raspolaganje svojom imovinom, sklapanje bilo kakvih ugovora, odlučivanje o medicinskom tretmanu i načinu života. Naglašeno je da su žene sa mentalnim invaliditetom u posebno nepovoljnom položaju u Srbiji. Pored kratkog pregleda situacije, istakli smo dve preporuke u ovoj oblasti:

  • Ukinuti potpuno lišenje poslovne sposobnosti i reformisati sistem starateljstva nad odraslim osobama, a posebno zabraniti diskriminatorne odredbe u vezi lišenja poslovne sposobnosti na osnovu invaliditeta;
  • Uskladiti zakonodavstvo i praksu u oblasti ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom i obezbediti alternative starateljstvu i modele odlučivanja uz podršku.  

Savet za ljudska prava će razmatrati izveštaj Republike Srbije na zasedanju u januaru 2018. godine. Pročitajte MDRI-S prilog Savetu ljudskih prava (na engleskom jeziku): docx ili .pdf