Javni poziv za poslovno tehničku saradnju sa turističkim agencijama koje se bave profesionalnom organizacijom događaja

01. Feb 2019.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S od 2008.godine radi na zastupanju za ostvarivanje prava osoba sa mentalnim invaliditetom i njihovu punu uključenost na jednakoj osnovi sa drugima, a u posebnom fokusu su nam osobe koje su usled diskriminatornih i zastarelih politika i praksi potpuno isključene iz društva, kao što su osobe u rezidencijalnim ustanovama ili one koje su pod staratetljstvom te nemaju pristup osnovnim ljudskim pravima. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S radi na osnaživanju i edukaciji različitih grupa (osobe sa invaliditetom, roditelji/staratelji osoba sa invaliditetom, organizacije civilnog društva i drugi). Trenutno sprovodimo sledeće projekte:

 • Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama u partnerstvu sa Udruženjem građanki FemPlatz, donator Fond Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja nad ženama (UNTF);
 • Jednakost pred zakonom kao preduslov za zapošljavanje osoba sa invaliditetom- EQUALIZER u partnerstvu sa Udruženjem Naša kuća, donator Evropska unija;
 • Inkluzivnost i participacija u procesu evropskih integracija: OCD i OSI, donator Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole;
 • Zajednički glas za punu poslovnu sposoobnost i autonomiju osoba sa invaliditetom, u partnerstvu sa NOOIS, donator UN OHCHR.

Svrha U  svrhu održavanja edukacija i sastanaka potrebna nam je profesionalna podrška agencije koja se bavi organizacijom događaja, što podrazumeva:

 • organizaciju seminara i konferencija, okruglih stolova i sastanaka;
 • obezbeđivanje smeštaja za učesnike, trenere i organizatore;
 • obezbeđivanje prevoza (drumski, železnički, avionski )u zemlji i inostranstvu za potrebe organizacije događaja i za potrebe udruženja;
 • isplatu putnih troškova učesnicima događaja, trenerima...;
 • ishranu i osveženje (kafe-pauze,ručkovi, večere, kokteli...);
 • tehničku podršku (oprema za video i audio snimanje, za simultani prevod, za prezentacije, fotografisanje...);
 • kao i sve druge usluge vezane za organizaciju događaja po potrebi.

Trajanje angažovanja i drugi uslovi Angažovanje će trajati tri godine od datuma potpisivanja ugovora sa mogućnošću produženja. Agencija sa kojom će biti sklopljen ugovor obavezaće se da će primeniti sve važeće popuste i najpovoljnije uslove i  da će za svaki događaj obezbediti najmanje tri ponude. Kriterijumi

 • Da je agencija registrovana kod nadležnog organa, odnosno upisana u odgovarajući registar (dostaviti fotokopiju izvoda iz registra nadležnog organa),
 • Da agencija poseduje propisane licence Ministartstva nadležnog za poslove turizma(dostaviti fotokopiju licence),
 • Dokaz da je članica YUTA (dostaviti dokaz),
 • Dokaz da je agencija članica međunarodne agencije ICCA, članica međunarodne asocijacije IATA.
 • Prethodno iskustvo u organizaciji istih ili sličnih događaja (najmanje 5 godina),
 • Saradnja sa relevantnim organizacijama, institucijama iz opisa javnog poziva,
 • Dovoljni kadrovski kapaciteti.

 

Kriterijum Bodovi
Kompletna dokumentacija 0-20
Prethodno iskustvo u organizaciji istih ili sličnih događaja (najmanje 5 godina)   0-40
Saradnja sa relevantnim organizacijama, institucijama iz opisa javnog poziva   0-20
Kadrovski kapaciteti   0-20

 Rokovi i adresa za dostavljanje pisma zainteresovanosti Pismo u kojem se navodi raspoloživost i zainteresovanost za realizaciju navedenog posla, kao i zahtevane priloge  poslati na email adresu mdri.serbia@gmail.com , ili poštom na adresu: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S; Bulevar kralja Aleksandra 171/8; 11000 Beograd, najkasnije do 10. februara 2019.godine. Učesnici će  biti obavešteni o rezultatima javnog poziva najkasnije do 1.marta 2019.godine. Poziv možete preuzeti ovde.