Izveštaj FRA o poslovnoj sposobnosti osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama

31. Jul 2013.

Jednakost svih osoba pred zakonom je davno ustanovljeno i priznato načelo ljudskih prava. Međutim, zakonodavni okvir u mnogim zemljama Evropske unije (EU) dozvoljava da pod određenim okolnostima poslovna sposobnost osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama bude ograničena ili ukinuta. Od stupanje na snagu Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom koja donosi brzu i značajnu promenu u zemljama koje su je ratifikovale, ovakvi zakonodavni okviri prolaze fazu transformacije. Pristup invaliditetu zasnovan na ljudskim pravima, koji stavlja osobu u centar svih odluka koje se tiču njenog života, doveo je do preoblikovanja pitanja poslovne sposobnosti tako da obezbeđuje podršku osobama sa invaliditetom pri donošenju odluka. Izveštaj Agencije Evropske unije za fundamentalna prava (FRA) analizira trenutne pravne standarde po pitanju poslovne sposobnosti u zemljama EU na osnovu iskustava ispitanika koji su ili lišeni poslovne sposobnosti ili im je poslovna sposobnost ograničena. Ovaj izveštaj otkriva nesklad između obećanja Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i realnosti sa kojom se osobe sa invaliditetom suočavaju svakog dana u EU i na taj način želi da doprinese poboljšanju situacije. Izveštaj na engleskom jeziku možete preuzeti - ovde. Izveštaj daje jasan pregled zakona i prakse i predstavlja značajan izvor za zastupanje prava osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama u zemljama Evropske unije i zemljama u procesu integracije.college essay advice