Infosesija i obuka za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom

15. May 2018.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S održala je  jednodnevnu obuku za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom, 14.maja 2018.godine u Omladinskom klubu "Opens 2019" u Novom Sadu. U okviru obuke održali smo i infosesiju sa lokalnim organizacijama sa ciljem unapređenja podrške koju pružaju osobama sa invaliditetom. Obuci su prisustvovali  omladinski radnici i omladinske radnice koji imaju određeno iskustvo i interesovanje za rad sa mladima iz osetljivih grupa, stručnjaci/stručnjakinje u direktnom radu sa mladima sa mentalnim invaliditetom.  Trening su držali predstavnici/ce MDRI- S i omladinska radnica koja ima višegodišnje  iskustvo u uključivanju mladih, Marijana Jović.  Osobe sa invaliditetom izložene su diskriminaciji, isključivanju i kršenju ljudskih prava u svim aspektima života. U posebno su teškom položaju osobe sa intetlektualnim i mentalnim teškoćama kojima nije omogućeno ili im je oduzeto pravo da govore u svoje ime i zastupaju svoje interese. Stavljanje odraslih osoba sa invaliditetom pod starateljstvo, kroz lišenje poslovne sposobnosti ili produženje roditeljskog prava, dovodi do uskraćivanja prava na brak i partnerske odnose, roditeljstvo, odluku o mestu stanovanja, medicinske i zdravstvene intervencije, uskraćivanje biračkog prava i direktno uskraćivanje prava na građansku participaciju, raspolaganje finansijama i imovinom, različita ugovaranja pa čak i volontiranje. Mladi sa mentalnim invaliidtetom su u posebnom riziku od lišenja građanskih prava. Po završetku obrazovanja, nemaju mogućnost zaposlenja ili daljeg školovanja zbog nedostatka podrške te su pod rizikom od lišenja poslovne sposobnosti i institucionalizacije. Infosesiji i obuci za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom prisustvovalo je oko 20 omladinskih radnica i omladinskih radnika. Kroz ovu obuku učesnici/ce imali su priliku da dobiju više informacija o pravima osoba sa mentalnim invaliditetom i unaprede svoja znanja i veštine potrebne za pružanje kvalitetne podrške mladima sa mentalnim invaliditetom kroz interaktivni rad i diskusiju.   Obuku smo realizovali u okviru projekta „Participacija mladih sa invaliditetom: pravosuđe i omladinski rad“, koji se finansira iz budžeta Republike Srbije – Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kao deo programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2018.godinu“ . Rad MDRI-S podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.