MDRI-S Team member - Snežana Lazarević

Snežana Lazarević

Saradnica, MDRI-S, Beograd, Srbija


Snežana Lazarević je saradnica u Inicijativi za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S. Takođe je član odbora MDRI-S. Uključena je u MDRI-S od samog početka kao jedna od  osnivačica.

Snežana je zadužena za vođenje finansijske dokumentacije o aktivnostima organizacije. Aktivno je uključena i u programske aktivnosti.

Bila je član različitih radnih grupa Ministarstva prosvete formiranih za pisanje zakona i podzakonskih akata o obrazovanju i inkluzivnom obrazovanju. Učestvovala je u više istraživanja koje je sprovela  MDRI-S, o obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju koja žive u ustanovama socijalne zaštite, izradi individualnih obrazovnih planova u školama u Srbiji, o sudskoj praksi u postupcima za lišenje poslovne sposobnosti i postupanju centara socijalnog rada u postupcima za lišenje poslovne sposobnosti, zapošljavanje lica sa mentalnim invaliditetom.

Informiše roditelje dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa mentalnim  invaliditetom o njihovim pravima, pre svega kada je reč o obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, i kako mogu da ih ostvare. Bila je prezenterka na raznim obukama za roditelje sa decom sa smetnjama u razvoju i osobama mentalnim invaliditetom, kao i na obukama za predstavnike organizacija civilnog društva na kojima su glavne teme bile inkluzivno obrazovanje, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, i međunarodnim standardima ljudskih prava. Učestvovala je i predstavljala MDRI-S na više konferencija, okruglih stolova i drugih javnih događaja.

Snežana je autorka i koautorka brojnih publikacija o pravima osoba sa invaliditetom u Srbiji, koje su dostupne na sajtu MDRI-S.

Snežana je deo monitoring tima rezidencijalnih ustanova u Srbiji.