Zapošljavanje osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama

20. Sep 2018.

Obrazovanje i sticanje različitih veština i znanja je neophodan preduslov za zapošljavanje. Od  2009. godine, Zakon svoj deci garantuje osnovno obrazovanje u redovnoj vršnjačkoj grupi, te je naš zakonski okvir, makar nominalno, u skladu sa odredbama Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.  Ako pretpostavimo da je osoba sa intelektualnim ili psihosocijalnim teškoćama  završila školu, da je stekla određene veštine potrebne za zapošljavanje, nije lišena poslovne sposobnosti, mora da se suoči sa još jednom preporekom pre nego što uopšte može da pristupi tržištu rada, tj. prijavi se na evidenciju nezaposlenih. Naime, 2009.godine je donet, a 2013. izmenjen  Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom  koji nije doneo nikakav napredak po pitanju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom, naprotiv, on više predstavlja otežavajuću okolnost nego što štiti prava osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama. Usvajanjem i ratifikacijom Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, stvoreni su preduslovi za unapređenje, zaštitu i puno i jednako uživanje svih ljudskih prava osobama sa invaliditetom u Srbiji. U oblasti zapošljavanja, posebno je značajan čl. 27 Konvencije koji osobama sa invaliditetom priznaje pravo na rad ravnopravno sa drugima, odnosno, pravo da radom koji je slobodno izabran u otvorenoj radnoj sredini, stiču sredstva za život.  Da bi se ovo pravo ostvarilo, država mora da zabrani sve oblike diskriminacije na osnovu invaliditeta, da zaštiti prava osoba sa invaliditetom, stvori uslove da ove osobe ostvaruju pravo na sindikalno udruživanje, kao i podršku za stručno usmeravanje, nalaženje posla, obuke, očuvanja posla, itd. Kompletan tekst možete preuzeti ovde.