Srbija mora da poštuje prava osoba sa invaliditetom

14. Jun 2016.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i Mental Disability Advocacy Centre MDAC su na konferenciji održanoj u Beogradu pozvale Vladu Srbije da sprovede preporuke koje je nedavno dobila od Komiteta Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom. konferencijaVeć dugi niz godina u Srbiji smo svedoci uznemirujućih slučajeva smrti, zlostavljanja, zanemarivanja i potpunog isključivanja osoba sa invaliditetom iz društva. Tim povodom stizala su brojna uopozorenja od strane domaćih i međunarodnih institucija i organizacija. U aprilu 2016. godine, Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom pozvao je Vladu da preduzme konkretne korake ka poboljšanju stanja ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Danas, mi pozivamo Vladu Srbije da, shodno preporukama Komiteta, bez odlaganja prekine sa daljom institucionalizacijom osoba sa invaliditetom i da iskoreni sistem starateljstva i lišavanja poslovne sposobnosti koji ugrožava oko 20.000 ljudi u državi, a čiji se broj konstantno povećava. Pravo na život u zajednici Pre dve nedelje, S.T je poginuo u Domu Veternik. Njegov život i smrt treba da budu najozbiljnija opomena srpskoj Vladi. Živeo je nevidljiv život, isključen iz društva i umro je užasnom smrću – izgorevši, jer je bio zaključan u sobi za izolaciju od dva kvadratna metra. Imao je samo 22 godine. Naše organizacije nadziru rad zatvorenih institucija više od deset godina. Zlostavljanje, nasilje i zanemarivanje su svakodnevica u ustanovama kao što je Dom Veternik. Sve institucije treba da se zatvore i Vlada mora da osigura da sve osobe sa invaliditetom mogu da budu uključene u zajednicu, jer je to njihovo pravo. S tim u vezi, pozivamo: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  i Ministarstvo zdravlja da  u institucijama za koje su nadležni zabrane praksu izolacije osoba sa invaliditetom. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  da preduzme odlučne korake ka zatvaranju domova u Veterniku i Kulini, gde se dešavaju neke od najozbiljnijih povreda ljudskih prava, kao dokaz posvećenosti procesu deinstitucionalizacije. Vladu Republike Srbije da bez odlaganja pokrene izradu sveobuhvatnog plana deinstitucionalizacije koji će, između ostalog, uključiti:
  • Zabranu prijema novih korisnika
  • Zabranu daljih ulaganja u institucije te preusmeravanje sredstava na usluge u zajednici.
 Ravnopravnost pred zakonom Lišavanje poslovne sposobnosti ima ogroman uticaj na svakodnevni život osoba sa invaliditetom. Ono im u potpunosti oduzima sva prava i slobode i ugrožava njihovu autonomiju. Lišavanje može da znači da budu zatvoreni protiv svoje volje, podvrgnuti prisilnim tretmanima i da ne mogu da se venčaju ili zasnuju porodicu. Izveštaji iz nadzora, kao i izveštaji organizacija pokazuju da mnoge žene sa invaliditetom, naročito one u institucijama, bivaju podvrgnute medicinskim tremanima protiv svoje volje, poput ugradnje spirala ili drugih metoda vezanih za kontrolu rađanja, uključujući abortuse. U slučaju kada do prekida trudnoće nije došlo ženama su deca oduzimana, a one lišavane roditeljskog prava. Bračnom paru A.B. i G.A.H. oduzeta je ćerka i iz bolnice direktno smeštena u instituciju zbog toga što je „A. osoba čije je intelektualno funkcionisanje na nivou lake mentalne retardacije", odnosno zbog toga što je osoba sa invaliditetom. Oni se već dve godine bore da vrate svoje dete, ali bez uspeha. Trenutni sistem je tretira kao osobu koja nije sposobna da bude brižna majka samo zbog etikete koja joj je data. Do danas, nadležni centar za socijalni rad nije dostavio ni jedan dokaz koji bi pokazao da postoji ozbiljan rizik po zdravlje i bezbednost deteta, zbog čega je došlo do tako hitnog odvajanja deteta od porodice. Građani i građanke Srbije suočeni su sa lišavanjem slobode, roditeljskih prava i poslovne sposobnosti samo zbog toga što su osobe sa invaliditetom. Ove diskriminatorne prakse moraju da prestanu. Osobe sa invaliditetom nisu stvari. One su ljudska bića sa ljudskim pravima. S tim u vezi, pozivamo: Ministarstvo zdravlja da zabrani medicinske intervencije nad osobama sa invaliditetom bez njihovog slobodnog i informisanog pristanka. Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Republike Srbije i Ministarstvo pravde da bez odlaganja preduzme korake ka usaglašavanju propisa Republike Srbije sa Konvencijom. Osobe sa invaliditetom ne smeju da budu lišene poslovne sposobnosti ili stavljene pod starateljstvo. Umesto toga, Vlada mora organizovati sistem u kojem osobe sa invaliditetom mogu da pristupe podršci u odlučivanju, ukoliko im je potrebna. Ostale informacije:
  • Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S je nevladina, neprofitna organizacija posvećena ljudskim pravima i punom učešću u društvu dece u odraslih sa mentalnim teškoćama u Srbiji. mdri-s.org
  • Mental Disability Advocacy Centre MDAC je međunarodna organizacija za ljudska prava koja koristi pravo radi obezbeđivanja jednakosti, uključivanja i pravde za osobe sa mentalnim teškoćama širom sveta. mdac.org
  • Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom je razmatrao Inicijalni izveštaj Rapublike Srbije o pravima i položaju osoba sa invaliditetom u aprilu ove godine, kao i izveštaje koje su priložile organizacije civilnog društva. Komitet razmatra napredak koji države potpisnice ostvare u implementaciji Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, koju je Srbija ratifikovala 2009. godine. Zaključna zapažanja Komiteta o Republici Srbiji mogu se naći na ovom linku.
Za izjave i intervjue, kontaktirati Draganu Ćirić Milovanović na dciric@driadvocacy.org i Oanu Girlescu  na oana@mdac.org, kao i putem telefona na +381 60 406 88 33. Kompletno saopštenje možete preuzeti ovde.