Reagovanje na tekst "Fifina tehnologija i agovnija srpskog fudbala" objavljenog 04. jula 2010. godine u listu "Kurir"

20. Mar 2011.

Grupa organizacija civilnog društva upućuje reagovanje na tekst „Fifina tehnologija i agovnija srpskog fudbala“, autora Milana Jovanovića Strongmana, koji je objavljen 04. jula 2010. godine u listu „Kurir“ u kojem se iznosi niz diskriminišućih izjava o deci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima. U završnom delu teksta, autor navodi „Naš fudbal i reprezentacija, moram da kažem, podsećaju me na neko dete sa posebnim potrebama koje je preko veze upisano u redovnu školu. Da ne bruka roditelje, šta li. Dete ponavlja isti razred više puta, ali roditelji ignorišu besmisao svoje preterane ambicije i pokušavaju da srede da komisija bude sasvim blaga i da još jednom pokušaju da ga nagovore da položi prvi razred.“ Kao što je poznato, deca sa smetnjama u razvoju spadaju u jednu od veoma osetljivih i marginalizovanih grupa u našem društvu, a procene su da je preko 60% ove dece isključeno iz vaspitno-obrazovnog sistema. Takođe je poznato da svako dete ima pravo na obrazovanje u skladu sa svojim obrazovnim potrebama, što je nedvosmisleno regulisano i Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji kao jedan od osnovnih principa izdvaja jednako pravo i dostupnost obrazovanja i vaspitanja bez diskriminacije i izdvajanja po osnovu pola, socijalne, kulturne, etničke, religijske ili druge pripadnosti, mestu boravka, odnosno prebivališta, materijalnog ili zdravstvenog stanja, teškoća i smetnji u razvoju i invaliditeta, kao i po drugim osnovama (Član 3). Takođe, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, kao i Konvencija o pravima deteta proklamuju obezbeđivanje podrške deci sa teškoćama kako bi bila uključena u obrazovni sistem i na taj način ostvarila svoja osnovna prava. Iznošenje stava o „preteranoj ambiciji roditelja“ dodatno doprinosi nerazumevanju ove problematike, širenju predrasuda i sterotipa i baca negativnu sliku na roditelje ove dece. Posebno ako se o tome govori iz laičkog ugla sa mnoštvom uvređujućih generalizacija. Nadalje, autor se upušta u davanje primera susreta deteta sa Komisijom i iznosi niz sramnih izjava koje jasno ocrtavaju nepoznavanje ove oblasti i urušavanje dostojanstva i ličnosti deteta. Autor zloupotrebljava vrlo popularnu temu za širenje svojih diskriminišućih stavova prema deci sa smetnjama u razvoju i za omalovažavanje napora da se poboljša položaj ove dece u društvu. I sve to u tekstu koji se bavi fudbalskom reprezentacijom Srbije. Zakonom o zabrani diskriminacije zabranjeno je izražavanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva, u javnim glasilima i drugim publikacijama (Član 11).  Takođe, zabranjeno je uznemiravanje i ponižavajuće postupanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, a naročito ako se time stvara strah ili neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje. (Član 12). Organizacije koje zastupaju ili okupljaju roditelje dece sa smetnjama u razvoju, od lista „Kurir“ i kolumniste Milana Jovanovića traže javno izvinjenje. Pozivamo medijska udruženja i zvanične institucije sistema da reaguju na ovakve izjave koje se evidentno kose sa profesionalnom etikom, šire govor mržnje i pozivaju na segregaciju i diskriminaciju. Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine Građanski forum Novi Pazar Inicijativa za inkluziju VelikiMali Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom – MDRI Srbije Inkluzivni pokret Novi dan Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju "Naša kuća" Grupa MOST Koalicija protiv diskriminacije Civil Rights Defenders Inicijativa za inkluziju VelikiMali Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava Udruženje studenata sa hendikepom Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Centar za unapredjivanje pravnih studija
Majority of international students are caught using online writers to be able to pass their assignments in time, and there is nothing wrong about it!