Poziv za objavljivanje članaka i tematskog dodatka – produženje roka

25. Feb 2021.

Projekat: Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama

Realizatori: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i udruženje građanki FemPlatz

Donator: Fond Ujedinjenih nacija za iskorenjivanje nasilja nad ženama (UNTF)

Poštovane/i,

U cilju povećanja vidljivosti položaja žena sa invaliditetom na rezidencijalnom smeštaju, oblika nasilja prema njima, kao i podrške koja im se pruža za prepoznavanje nasilja i njegovog prijavljivanja, kao i mogućih servisa podrške, projektom je predviđeno:

  • Objavljivanje dva članka u dnevnim novinama, čije će autorke biti članice projektnog tima
  • Objavljivanje tematskog dodatka o položaju žena sa mentalnim invaliditetom na institucionalnom smeštaju na različite teme vezane za ostvarivanje ljudskih prava, rodno zasnovanog nasilja kojem su izložene, stanje u ustanovama socijalne zaštite u vreme pandemije Covid-19, pitanje deinstitucionalizacije i uspostavljanje servisa podrške u saradnji sa članicama projektnog tima.

 

 

Rok za dostavljenje pisma zainteresovanosti je 05. mart 2021. Pismo zainteresovanosti treba da sadrži:

  • Osnovne informacije o ponuđaču (kontakt, datum i mesto osnivanja) – dostaviti kopiju rešenja o registraciji;
  • Broj novinara koji bi bili angažovani na izradi tematskog dodatka i redakciji članaka i njihove reference;
  • Opis prethodnog iskustva i tekstova objavljivanih na teme ljudskih i ženskih prava, rodno zasnovanog nasilja, deinstitucionalizacije i slično.

Pismo zainteresovanosti i traženu dokumentaciju dostaviti na email adresu mdri.serbia@gmail.com.

MDRI-S će po završetku konkursa pregledati i proceniti dokumentaciju ponuđača a pri oceni kvaliteta ponude u obzir će uzeti: blagovremene i kompletne ponude, prethodno iskustvo ponuđača na sličnim poslovima, kvalifikacije tima za realizaciju angažovanja, najbolje interese udruženja.