Položaj žena i devojčica sa invaliditetom u rezidencijalnim i psihijatrijskim ustanovama

03. Mar 2017.

Žene i devojčice sa invaliditetom u rezidencijalnim i psihijatrijskim ustanovama u Srbiji su izložene višestrukoj diskriminaciji i nasilju. Komitet za prava osoba sa invaliditetom u Opštem komentaru br.3 o ženama i devojčicama sa invaliditetom izrazio je zabrinutost u vezi sa  zaštitom ljudskih prava žena i devojčica sa invaliditetom u pogledu:
  • Nasilja
  • Seksualnog i reproduktivnog zdravlja
  • Diskriminacije
Komitet za prava osoba sa invaliditetom izrazio je zabrinutost u mnogim oblastima i uputio Srbiji niz preporuka u vezi sa ženama i devojčicama sa invaliditetom.  Svaki oblik nasilja nad ženama je neprihvatljiv, uključujući i nasilje nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim i psihijatrijskim ustanovama, koje su nevidljive u društvu a izložene su različitim oblicima nasilja. Neophodno je da država obezbedi obuku zaposlenih u rezidencijalnim ustanovama, kao i da kreira javne politike i usvoji propise koji su adekvatni za sprečavanje, zaštitu i efikasno kažnjavanje učinilaca fizičkog, psihičkog i seksualnog nasilja, bez obzira na to ko je učinilac i bez obzira na to da li žrtva ima invaliditet i da li je smeštena u instituciju. Potrebno je da država informiše sve zainteresovane aktere o primeni preporuka za zaštitu žena sa invaliditetom od nasilja i zabrani prisilnih medicinskih mera, koje je dobila od Komiteta za prava osoba sa invaliditetom. Kompletan tekst možete preuzeti ovde.