Odluka o izboru ponuđača za objavljivanje članaka i tematskog dodatka

8. марта 2021.

Projekat: Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama

Realizatori: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i udruženje građanki FemPlatz

Donator: Fond Ujedinjenih nacija za iskorenjivanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund)

——————————————————————————————————————–

U cilju povećanja vidljivosti položaja žena sa invaliditetom na rezidencijalnom smeštaju, oblika nasilja prema njima, kao i podrške koja im se pruža za prepoznavanje nasilja i njegovog prijavljivanja, kao i mogućih servisa podrške, 10. februara 2021. godine, na sajtu Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, i na sajtu Udruženja građanki Femplatz objavljen je javni poziv za angažovanje dnevnog lista za objavljivanje dva članka i tematskog dodatka u dnevnim novinama.

Rok za dostavljenje pisma zainteresovanosti bio je 25. februar 2021, i pre njegovog isteka, 19. februara, potrebnu dokumentaciju dostavilo je Preduzeće za novinsko izdavačku delatnost Dan Graf iz Beograda, izdavač dnevnog lista Danas.

S obzirom na to da se javnom pozivu odazvao samo jedan ponuđač, produžen je rok za dostavljanje pisma zainteresovanosti na 05. mart 2021. godine. Nakon produženja roka, nije se javio ni jedan ponuđač, te je razmatrana samo ponuda dnevnog lista Danas.

Nakon razmatranja prijave dnevnog lista Danas i utvrđivanja da sadrži sve potrebne elemente i zadovoljava sve kriterijume navedene u javnom pozivu, MDRI-S angažuje pomenuti list za sledeće zadatke:

  • Objavljivanje dva članka u dnevnim novinama, čije će autorke biti članice projektnog tima
  • Objavljivanje tematskog dodatka o položaju žena sa mentalnim invaliditetom na institucionalnom smeštaju na različite teme vezane za ostvarivanje ljudskih prava, rodno zasnovanog nasilja kojem su izložene, stanje u ustanovama socijalne zaštite u vreme pandemije Covid-19, pitanje deinstitucionalizacije i uspostavljanje servisa podrške u saradnji sa članicama projektnog tima.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S će sa Preduzećem za novinsko izdavačku delatnost Dan Graf iz Beograda sklopiti ugovor o saradnji kojim će se jasnije definisati odgovornosti, opisi posla, rokovi i finansijske obaveze.

U Beogradu, 08. marta 2021.