Međunarodna konferencija „Ravnopravnost pred zakonom i donošenje odluka uz podršku“

7. јула 2016.

person mdri     dri      ohchr

U okviru projekta PERSON,  Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S u partnerstvu sa Disability Rights International i uz podršku Kancelarije UN za ljudska prava  organizovala je međunarodnu konferenciju „Ravnopravnost pred zakonom i donošenje odluka uz podršku„, koja je odžana 29-30. juna 2016. godine u Beogradu.

Konferencija se bavila pitanjima poslovne sposobnosti i mogućim alternativama starateljstvu sa posebnim osvrtom na osobe sa intelektualnim, kognitivnim i psihosocijalnim teškoćama.

Prvi dan konferencije bio je posvećen mogućnostima i izazovima reforme zakonodavstava kako bi se postojeći sisitem starateljstva reformisao shodno međunarodnim obavezama preuzetim ratifikacijom Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Moguće alternative starateljstvu i reforma sistema podrške bile su teme drugog dana, kada su i predstavljeni primeri iz drugih zemalja.

Konferencija je okupila donosioce odluka, predstavnike sudstva, centara za socijalni rad, pravne eksperte, nezavisne institucije, akademike, organizacije civilnog društva, predstavnike međunarodnih organizacija i druge relevantne aktere koji treba da iniciraju i sprovode reforme u ovoj oblasti. Stručnjaci iz Irske, Bugarske i Australije su predstavili  primere prakse i iskustva u izmenama zakona i razvijanju modela donošenja odluka uz podršku.

Prezentacije sa konferencije su dostupne,možete ih preuzeti:

Person_DCiric_final

Belgrade achievements_Flynn

Belgrade art 12_Flynn

Lišenje poslovne sposobnosti – procedure i mere_N.Petrusic,K.Beker

Rights enforcement can we make a change_M.Dimitrova

Changing paradigm in the context of art. 12 of the UNCRPD_V.Hristakeva

The practical SDM_Ch.Nicholson

Zaključci i preporuke okruglog stola_N.Zegarac

Analiza sudske prakse Srbija 2016_ K.Beker

eu