Međunarodna konferencija "Ravnopravnost pred zakonom i donošenje odluka uz podršku"

07. Jul 2016.

person mdri     dri      ohchr U okviru projekta PERSON,  Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S u partnerstvu sa Disability Rights International i uz podršku Kancelarije UN za ljudska prava  organizovala je međunarodnu konferenciju "Ravnopravnost pred zakonom i donošenje odluka uz podršku", koja je odžana 29-30. juna 2016. godine u Beogradu. Konferencija se bavila pitanjima poslovne sposobnosti i mogućim alternativama starateljstvu sa posebnim osvrtom na osobe sa intelektualnim, kognitivnim i psihosocijalnim teškoćama. Prvi dan konferencije bio je posvećen mogućnostima i izazovima reforme zakonodavstava kako bi se postojeći sisitem starateljstva reformisao shodno međunarodnim obavezama preuzetim ratifikacijom Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Moguće alternative starateljstvu i reforma sistema podrške bile su teme drugog dana, kada su i predstavljeni primeri iz drugih zemalja. Konferencija je okupila donosioce odluka, predstavnike sudstva, centara za socijalni rad, pravne eksperte, nezavisne institucije, akademike, organizacije civilnog društva, predstavnike međunarodnih organizacija i druge relevantne aktere koji treba da iniciraju i sprovode reforme u ovoj oblasti. Stručnjaci iz Irske, Bugarske i Australije su predstavili  primere prakse i iskustva u izmenama zakona i razvijanju modela donošenja odluka uz podršku. Prezentacije sa konferencije su dostupne,možete ih preuzeti: Person_DCiric_final Belgrade achievements_Flynn Belgrade art 12_Flynn Lišenje poslovne sposobnosti - procedure i mere_N.Petrusic,K.Beker Rights enforcement can we make a change_M.Dimitrova Changing paradigm in the context of art. 12 of the UNCRPD_V.Hristakeva The practical SDM_Ch.Nicholson Zaključci i preporuke okruglog stola_N.Zegarac Analiza sudske prakse Srbija 2016_ K.Beker eu