Partnerstvo

Rad MDRI se pre svega zasniva na snažnom partnerskom odnosu i učešću osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i članovima/cama njihovih porodica. Njihovo učešće je jedina garancija za efikasnu zaštitu njihovih prava. Jedino se osnaživanjem osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i njihovih porodica putem njihovog učešća u donošenju odluka koje utiču na njihov život mogu osigurati trajne i održive promene u društvu.
Ipak, osobama sa intelektualnim i mentalnim teškoćama uvek će trebati izvestan stepen podrške kako bi zadržale kontrolu nad sopstvenim životom i uloga civilnog društva je da im tu podršku pružaju kroz njihovo jačanje i zajedničko zagovaranje i zastupanje.

Radi postizanja zajedničkih ciljeva, međusobne  izgradnje kapaciteta i snažnijeg efekta u zagovaranju MDRI nastupa u partnerstvu sa organizacijama koje poštuju princip jednakosti i nedeljivosti ljudskih prava. MDRI se udružuje i sarađuje sa domaćim, stranim i međunarodnim organizacijama koje se zalažu za ljudska prava i društvenu inkliziju svih ljudi, a posebno pripadnika i pripadnica ugroženih i marginalizovanih grupa.