Publikacija „Moj sin Stefan“ autorke Snežane Lazarević

image.03Obaveštavamo vas da je Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI je u saradnji sa Inicijativom za inkluziju VelikiMali u u okviru projekta „Prevazilaženje marginalizovanosti kroz uzajamnu podršku: porodice za inkluzivno obrazovanje i poslovnu sposobnosti“, podržanog od strane Međunarodnog kluba žena (International Women Club) izdala publikaciju Moj sin Stefan – Iskustvo porodice decaka sa autizmom uključenog u redovno obrazovanje koju je napisala Snežana Lazarević, Stefanova (i Marijina) majka, aktivistkinja MDRI Srbije i organizacije VelikiMali i zastupnica inkluzivnog obrazovanja i prava dece i osoba sa invaliditetom.

Moj sin Stefan – iskustvo porodice dečaka sa autizmom uključenog u redovno obrazovanje (pdf, 1.19 MB).

Kako je i zašto je nastao ovaj tekst

Kada je počelo Stefanovo školovanje, po prvi put sam poželela da opišem njegovo ponašanje i funkcionisanje da bih njegovoj učiteljici olakšala rad sa njim. Taj prvi tekst nikada nije bio u potpunosti završen, između ostalog i zbog toga što je učiteljica Zejna vrlo brzo uspela da sa njim ostvari takav kontakt i razumevanje da joj objašnjenja ove vrste nisu bila potrebna. Tek kada smo se suočili sa predmetnom nastavom i kada je Stefan trebalo da se prilagođava mnogo većem broju nastavnika i nastavnica koji su radili sa njim, ponovo sam pokušala da opišem svoje dete, jer sam smatrala da u kratkim pojedinačnim susretima sa njima neću biti u stanju da kažem sve ono što mislim da je važno da znaju. I tako su tokom oktobra 2008. godine Stefanovi nastavnici/ce dobili tekst koji je poslužio kao osnova ove publikacije.

Publikacija PRAVO DA DONESEM ODLUKU

image.07Pitanje lišavanja poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom predstavlja važan korak u realizaciji ljudskih prava, a postojeći zakonski okvir i praksa u Srbiji u ovoj oblasti su zastareli, često diskriminatorni i prevaziđeni u smislu zaštite prava osoba sa invaliditetom, pune participacije i prava na donošenje odluka. Lišavanje poslovne sposobnosti predstavlja gubljenje svih građanskih i političkih prava i uopšte ozbiljno kršenje ljudskih prava. Kako je Republika Srbija ratifikovala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i time preuzela međunarodnu obavezu usklađivanja zakonodavstva i ozbiljne reforme unapređenja prava osoba sa invaliditetom, smatrali smo da su stvoreni uslovi za otpočinjanje dijaloga i debate o ovom pitanju.

U okviru projekta „Stvaranje pravnog okvira i aktivnosti zastupanja u cilju unapređenja realizacije prava dece i odraslih sa invaliditetom u Srbiji“ nastala je publikacija Pravo da donesem odluku – pitanje lišavanja poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom u Srbiji i preporuke za dalji rad na usklađivanju domaćeg zakonodavstva i prakse sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. U publikaciji predstavljamo osnove problema lišavanja poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom, domaći i međunarodni zakonski okvir, kao i iskustva iz regiona u naporima reformisanja sistema i praksu Evropskog suda za ljudska prava. Takođe, predstavljamo i lične priče nekoliko porodica iz Srbije koje su svoju decu lišile poslovne sposobnosti i njihovo iskustvo tokom tog procesa, nivo informisanosti i posledice na svakodnevni život.

Preuzmite publikaciju PRAVO DA DONESEM ODLUKU (pdf 2.74 mb)
Autorka: Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Maj 2010.
Uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji i Civil Rights Defenders

SERVIS ZA PODRŠKU U OSTVARIVANJU PRAVA

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI je u saradnji sa Inicijativom za inkluziju VelikiMali osnovala Servis za podršku u ostvarivanju prava dece sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa intelektualnim teškoćama.

Servis je osnovan u okviru projekta „Prevazilaženje marginalizovanosti kroz uzajamnu podršku: porodice za inkluzivno obrazovanje i poslovnu sposobnost“, podržanog od strane Međunarodnog kluba žena (International Women’s Club).

Zašto je osnovan servis:

Osobe sa intelektualnim teškoćama i njihovi zastupnici često nisu upoznati sa pravima koja su im zagarantovana Ustavom i drugim domaćim i međunarodnim propisima, niti sa načinima na koji bi mogli da ih ostvare.
Ovim osobama je često oduzeto pravo da govore u svoje ime (oduzeta im je poslovna sposobnost), a način na koji mogu da se zastupaju njihovi interesi nije primereno rešen u našem zakonodavstvu.

Institucije sistema, pravne i druge službe koje bi trebale da pruže podršku osobama sa intelektualnim teškoćama često ne prepoznaju kada su im prava i interesi ugroženi ili zanemareni, a i same, ne retko, krše njihova prava.

Servis je osnovan sa ciljem da deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom pruži pravovremenu i adekvatnu podršku u ostvarivanju njihovih prava i time nadomesti trenutni nedostatak sistemske podrške. Iskustva stečena tokom rada servisa će omogućiti razvoj predloga za prevazilađenje postojećih nedostataka i pronalaženje odgovarajućih sistemskih rešenja kroz primere dobre prakse.

Položaj dece sa teškoćama u razvoju u ustanovama socijalne zaštite

око 1.200 деце са тешкоћама у развоју смештено је у пет установа док се око 800 деце без родитељског старања налази у 17 домова

Reagovanje na tekst „Fifina tehnologija i agovnija srpskog fudbala“ objavljenog 04. jula 2010. godine u listu „Kurir“

Grupa organizacija civilnog društva upućuje reagovanje na tekst „Fifina tehnologija i agovnija srpskog fudbala“, autora Milana Jovanovića Strongmana, koji je objavljen 04. jula 2010. godine u listu „Kurir“ u kojem se iznosi niz diskriminišućih izjava o deci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima.

Saopštenje nevladinih organizacija povodom Svetskog dana autizma: položaj osoba sa autizmom u Srbiji

Usled nerazumevanja specifičnosti osoba sa autizmom od strane šire ali i stučne javnosti zastupljena je negativna slika prema ovim osobama. Pojam autizma se često koristi u negativnom kontekstu, što doprinosi daljoj stigmatizaciji ovih višestruko marginalizovanih osoba.

Saopštenje organizacija civilnog društva povodom gostovanja g. Milana Krkobabića u emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem

Povodom gostovanja g. Milana Krkobabića, zamenika gradonačelnika Beograda, u emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem emitovanom 19. novembra 2010.godine, organizacije civilnog društva koje se zalažu za zaštitu prava dece sa teškoćama u razvoju i osoba sa mentalnim i intelektualnim teškoćama izražavaju javno neslaganje sa izjavom navedenog gosta u kojoj navodi da je „…prioritet vrlo bitan za mene, to je izgradnja stacionara za decu sa smetnjama u razvoju. To treba da bude krunski objekat u ovoj našoj socijalnoj politici. Takav objekat nemamo i ja se nadam da ćemo izdvojiti sredstva i iduće godine da ćemo ga definitivno završiti“.

Saopštenje organizacije Disability Rights International povodom pogibije dečaka iz Doma u Kulini

Organizacija Disability Rights International (nekada MDRI) oštro je reagovala na nemili događaj pogibije dečaka G.N. u Domu u Kulini i pozvala na odgovornost sve nadležne uključujući i direktora ustanove Dragoljuba Markovića. „Tragedija je rezultat nebrige i zanemarivanja, a ne nemilog spleta okolnosti kako se to navodi u izjavi dotičnog direktora“ – izjavila je direktorka DRI u Srbiji Dragana Ćirić Milovanović.

Saopštenje za štampu

Washington, DC – April 29, 2010 – Mental Disability Rights International (MDRI) – međunarodna organizacija za ljudska prava – svedoči o tome da su deca i odrasle osobe sa invaliditetom izloženi torturi i zlostavljanju u „specijalnoj“ rezidencijalnoj ustanovi u Masačusetsu i podnosi „hitan apel“ Specijalnom izvestiocu UN za pitanje torture da Sjedinjenim Američkim Državama uputi zahtev za momentalni prekid torture.