Ljudska prava u Srbiji: Univerzalni periodični pregled

Savet za ljudska prava je u junu 2017. godine objavio poziv organizacijama civilnog društva da podnesu svoje priloge u vezi sa trećim ciklusom praćenja preporuka u Univerzalnom periodičnom pregledu (UPR) za Republiku Srbiji. Univerzalni periodični pregled je mehanizam nadzora poštovanja ljudskih prava u zemljama članicama Ujedinjenih nacija koji omogućava svakoj zemlji da predstavi koje aktivnosti […]

„Podrška za odluku“ – pilotiranje odlučivanja uz podršku

Zahvaljujući projektu „Podrška za odluku“ okupila se družina različitih sudbina i sličnih problema. Njih osmoro se već nekoliko meseci, dva puta nedeljno druže, smeju, raduju malim životnim stvarima. Nećemo pričati o toj družini onako kako drugi pričaju o njima. Nećemo govoriti o njihovim dijagnozama, porodičnim neprilikama, teškim životnim okolnostima. Ono što im je zajedničko je […]

Odlučivanje uz podršku: obrazac podrške

Obrazac podrške zahteva da se društvo prilagodi raznolikim potrebama pojedinca i deluje na način koji eliminiše sve barijere poslovnoj sposobnosti, obezbeđujući odgovarajuću podršku za ostvarivanje te poslovne sposobnosti.[1] Postoje ljudi kojima je potrebna gotovo potpuna spoljna podrška u odlučivanju, kao što su ljudi sa teškoćama koje utiču na njihove komunikacione sposobnosti sa spoljnim svetom. Za […]

Actions to guarantee responses to violence against women with disabilities in residential institutions

On Tuesday, June 20, 2017, MDRI-S met with representatives of the Government of the Republic of Serbia, members of the Parliament, independent institutions, the Republican and Provincial Institutions for Social Protection and international organizations. We discussed violence against women and girls with disabilities in residential institutions in Serbia. MDRI-S presented a study showing that women […]

Pronaći odgovor na nasilje nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama

O nasilju koje preživljavaju žene i devojčice sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama u Srbiji razgovarali smo u utorak, 20. juna 2017. godine sa predstavnicima Vlade Republike Srbije, narodnim poslanicima, nezavisnim institucijama, Republičkim i Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu i međunarodnim organizacijama. Predstavili smo studiju koja ukazuje da su žene sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama izložene […]

Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama

  Poštovani/a, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S Vas poziva na dvodnevnu obuku o sprečavanju nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama, koju ćemo realizovati 29-30. juna 2017. godine u Beogradu. Obuka je namenjena organizacijama civilnog društva koje rade na zaštiti žena od nasilja, promociji i zaštiti ljudskih prava, organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom, […]

Izbor, podrška, odluka – razvijanje modela donošenja odluka uz podršku u Srbiji

  Šta je donošenje odluka uz podršku? „Neki vid mentorstva. Podrška pri donošenju odluka znači da drugima ukazujemo na poteškoće i mogućnosti sa kojima bi se susreli prilikom donošenja odluka, ali krajnju odluku prepuštamo njima samima.“ U okviru projekta „Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom“, MDRI-S je dodelio četiri mala granta […]

Smernice za postupanje sudija u slučajevima lišavanja poslovne sposobnosti

Kako bi se zakonodavstvo i praksa u Republici Srbiji usaglasili sa „promenom paradigme“ koju je Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom donela, neophodna je temeljna reforma sistema. S obzirom da lišenje poslovne sposobnosti u Srbiji predstavlja drastičnu meru kojom je veliki broj osoba sa invaliditetom lišen svih osnovnih prava, te da izmene zakonodavstva u ovoj […]

Donošenje odluka uz podršku: univerzalnost i uporišta

Ljudi svakoga dana donose veliki broj odluka koje se tiču svakodnevnog života ili važnih životnih pitanja. O kojim god da je odlukama reč, suština je da na ovaj način svako od nas ima kontrolu nad sopstvenim životom. Važno je da ne zaboravimo da sve odluke, neposredno ili posredno, donosimo u interakciji sa drugim ljudima. Iako […]

Srbija da preduzme sve neophodne mere da osobe sa invaliditetom ostvaruju svoja prava bez diskriminacije

Osobe  sa invaliditetom, susreću sa mnogim preprekama u pristupu pravdi, obrazovanju, zapošljavanju i političkoj participaciji. Takođe, zabrinjava praksa prinudnih hospitalizacija, izolacija i tretmana bez saglasnosti velikog broja osoba sa mentalnim, intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama. Propisi koji bi trebalo da obezbede deinstitucionalizaciju i odgovarajuće usluge u zajednici su neadekvatni, dok je veliki broj osoba  lišenih poslovne […]