Pronaći odgovor na nasilje nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama

O nasilju koje preživljavaju žene i devojčice sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama u Srbiji razgovarali smo u utorak, 20. juna 2017. godine sa predstavnicima Vlade Republike Srbije, narodnim poslanicima, nezavisnim institucijama, Republičkim i Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu i međunarodnim organizacijama. Predstavili smo studiju koja ukazuje da su žene sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama izložene […]

Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama

  Poštovani/a, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S Vas poziva na dvodnevnu obuku o sprečavanju nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama, koju ćemo realizovati 29-30. juna 2017. godine u Beogradu. Obuka je namenjena organizacijama civilnog društva koje rade na zaštiti žena od nasilja, promociji i zaštiti ljudskih prava, organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom, […]

Izbor, podrška, odluka – razvijanje modela donošenja odluka uz podršku u Srbiji

  Šta je donošenje odluka uz podršku? „Neki vid mentorstva. Podrška pri donošenju odluka znači da drugima ukazujemo na poteškoće i mogućnosti sa kojima bi se susreli prilikom donošenja odluka, ali krajnju odluku prepuštamo njima samima.“ U okviru projekta „Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom“, MDRI-S je dodelio četiri mala granta […]

Smernice za postupanje sudija u slučajevima lišavanja poslovne sposobnosti

Kako bi se zakonodavstvo i praksa u Republici Srbiji usaglasili sa „promenom paradigme“ koju je Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom donela, neophodna je temeljna reforma sistema. S obzirom da lišenje poslovne sposobnosti u Srbiji predstavlja drastičnu meru kojom je veliki broj osoba sa invaliditetom lišen svih osnovnih prava, te da izmene zakonodavstva u ovoj […]

Donošenje odluka uz podršku: univerzalnost i uporišta

Ljudi svakoga dana donose veliki broj odluka koje se tiču svakodnevnog života ili važnih životnih pitanja. O kojim god da je odlukama reč, suština je da na ovaj način svako od nas ima kontrolu nad sopstvenim životom. Važno je da ne zaboravimo da sve odluke, neposredno ili posredno, donosimo u interakciji sa drugim ljudima. Iako […]

Srbija da preduzme sve neophodne mere da osobe sa invaliditetom ostvaruju svoja prava bez diskriminacije

Osobe  sa invaliditetom, susreću sa mnogim preprekama u pristupu pravdi, obrazovanju, zapošljavanju i političkoj participaciji. Takođe, zabrinjava praksa prinudnih hospitalizacija, izolacija i tretmana bez saglasnosti velikog broja osoba sa mentalnim, intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama. Propisi koji bi trebalo da obezbede deinstitucionalizaciju i odgovarajuće usluge u zajednici su neadekvatni, dok je veliki broj osoba  lišenih poslovne […]

Položaj žena i devojčica sa invaliditetom u rezidencijalnim i psihijatrijskim ustanovama

Žene i devojčice sa invaliditetom u rezidencijalnim i psihijatrijskim ustanovama u Srbiji su izložene višestrukoj diskriminaciji i nasilju. Komitet za prava osoba sa invaliditetom u Opštem komentaru br.3 o ženama i devojčicama sa invaliditetom izrazio je zabrinutost u vezi sa  zaštitom ljudskih prava žena i devojčica sa invaliditetom u pogledu: Nasilja Seksualnog i reproduktivnog zdravlja […]

Žene i devojčice sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama: višestruka diskriminacija i nasilje

SAOPŠTENJE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA ŽENE I DEVOJČICE U REZIDENCIJALNIM I PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA IZLOŽENE VIŠESTRUKOJ DISKRIMINACIJI I NASILJU   „Hvataju za kosu i čupaju i vuku te po podu držeći za kosu. To sve rade pred svima, udaraju i klompama. Svi o tome ćute. […]

Sprečavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S Vas poziva na dvodnevnu obuku o sprečavanju nasilja nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama, koju ćemo realizovati 28-29. novembra 2016. godine u Beogradu. U Srbiji 18,250 osoba živi u nekom obliku kolektivnog smeštaja[1], a preko 11,000 osoba prijavljuje da ima neki oblik invaliditeta.[2]  Polovinu ovih osoba […]

Obuka za advokate „Zaštita ravnopravnosti osoba sa invaliditetom u postupcima lišenja poslovne sposobnosti“

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM i Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S pozivaju advokate na dvodnevnu obuku „Zaštita ravnopravnosti osoba sa invaliditetom u postupcima lišenja poslovne sposobnosti“. Obuka će biti realizovana 24-25. novembra 2016. godine u prostorijama Kuće ljudskih prava i demokratije (Kneza Miloša br. 4, Beograd). Cilj obuke je jačanje kapaciteta […]