Monitoring ljudskih prava

Kroz svoje programe MDRI-S vrši kontinuiran i nepristrasan monitoring, odnosno praćenje rada svih relevantnih učesnika/aktera u oblasti ljudskih prava osoba sa invaliditetom, uključujući domaće i međunarodne organizacije, institucije (ustanove u koje su smeštena deca sa smetnjama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom), državne organe i organe lokalnih vlasti, medije itd. MDRI-S nadgleda i izveštava o slučajevima zlostavljanja i kršenja ljudskih prava nad osobama koje zastupa. U posebnom fokusu monitoringa nalaze se deca sa smetnjama u razvoju i odrasle osobe u institucijama socijalne zaštite. U 2008. godini MDRI-S je prisustvovala zasedanju Komiteta protiv torture na kome je razmatran izveštaj Republike Srbije. Tom prilikom MDRI-S je predstavila izveštaj „Mučenje kao lečenje: Segregacija i zloupotreba dece i odraslih sa posebnim potrebama u Srbiji”. MDRI-S ima potpisan sporazum o saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike o monitoringu ustanova socijalne zaštite. U oktobru 2012. Godine MDRI-S je objavila svoj drugi izveštaj o položaju dece i odraslih u ustanovama socijalne zaštite „Sklonjeni i zaboravljeni – segregacija i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji“.

Monitoring ljudskih prava u institucijama

Od januara 2013. godine Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S je postala članica Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM). MDRI-S je izabrana da sistemski prati položaj lica lišenih slobode u stacionarnim ustanovama socijalne zaštite. Time je MDRI-S preuzela obavezu da učestvuje u posetama NPM-a ustanovama u kojima se nalaze lica lišena slobode, kao i da u okviru svoje ekspertize radi na unapređenju kapaciteta članova NPM-a, te da sistemski prati položaj lica u ustanovama socijalne zaštite i, na osnovu toga, daje preporuke za sistemsko rešavanje uočenih problema.

Predajom ratifikacionog akta, Republika Srbija je u septembru 2006.godine postala država članica Konvencije UN protiv torture i njenog Opcionog protokola, čime je preuzela obavezu da formira Nacionalni preventivni mehanizam (NPM), nezavisno telo čija je funkcija prevencija torture.

Funkciju NPM-a obavlja Zaštitnik građana u saradnji sa Pokrajinskim ombudsmanom i udruženjima građana čiji je statutarni cilj zaštita i unapređenje ljudskih prava. Na osnovu javnog poziva odabrano je 9 (devet) udruženja koja učestvuju u radu NPM-a: Beogradski centar za ljudska prava, Viktimološko društvo Srbije, Dijalog – Valjevo, IAN – Međunatodna mreža pomoći, Odbor za ljudska prava Valjevo, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i Centar za ljudska prava, Niš.  

Sklonjeni i zaboravljeni – segregacija i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji“.

Monitoring primene zakona i međunarodnih sporazuma

Bitansegment rada MDRI-S predstavlja praćenje sprovođenja reformskih procesa i različitih praksi i trendova na državnom i međunarodnom nivou. To se prvenstveno odnosi na državnu politiku i propise koji se odnose na osobe sa invaliditetom, a zatim i na preporuke, odluke i presude relevantnih sudova i tela, kao i na primere dobre prakse u zakonodavstvu i implementaciji u Evropi i šire. MDRI-S je učestvovala u izradi zakona i strateških dokumenta u oblasti socijalne zaštite uključujući Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, Zakon o socijalnoj zaštiti, minimalne standarde usluga socijalne zaštite itd. MDRI-S je bila neposredno uključena u pisanje Nacionalnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

U 2012. godini MDRI-S je objavila nezavisan izveštaj o primeni Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom“Univerzalnost prava u praksi: Analiza primene Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom u odnosu na osobe sa intelektualnim teškoćama u Srbiji”