Vesti

Publikacija PRAVO DA DONESEM ODLUKU

image.07Pitanje lišavanja poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom predstavlja važan korak u realizaciji ljudskih prava, a postojeći zakonski okvir i praksa u Srbiji u ovoj oblasti su zastareli, često diskriminatorni i prevaziđeni u smislu zaštite prava osoba sa invaliditetom, pune participacije i prava na donošenje odluka. Lišavanje poslovne sposobnosti predstavlja gubljenje svih građanskih i političkih prava i uopšte ozbiljno kršenje ljudskih prava. Kako je Republika Srbija ratifikovala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i time preuzela međunarodnu obavezu usklađivanja zakonodavstva i ozbiljne reforme unapređenja prava osoba sa invaliditetom, smatrali smo da su stvoreni uslovi za otpočinjanje dijaloga i debate o ovom pitanju.

U okviru projekta „Stvaranje pravnog okvira i aktivnosti zastupanja u cilju unapređenja realizacije prava dece i odraslih sa invaliditetom u Srbiji“ nastala je publikacija Pravo da donesem odluku – pitanje lišavanja poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom u Srbiji i preporuke za dalji rad na usklađivanju domaćeg zakonodavstva i prakse sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. U publikaciji predstavljamo osnove problema lišavanja poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom, domaći i međunarodni zakonski okvir, kao i iskustva iz regiona u naporima reformisanja sistema i praksu Evropskog suda za ljudska prava. Takođe, predstavljamo i lične priče nekoliko porodica iz Srbije koje su svoju decu lišile poslovne sposobnosti i njihovo iskustvo tokom tog procesa, nivo informisanosti i posledice na svakodnevni život.

Preuzmite publikaciju PRAVO DA DONESEM ODLUKU (pdf 2.74 mb)
Autorka: Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Maj 2010.
Uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji i Civil Rights Defenders

SERVIS ZA PODRŠKU U OSTVARIVANJU PRAVA

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI je u saradnji sa Inicijativom za inkluziju VelikiMali osnovala Servis za podršku u ostvarivanju prava dece sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa intelektualnim teškoćama.

Servis je osnovan u okviru projekta „Prevazilaženje marginalizovanosti kroz uzajamnu podršku: porodice za inkluzivno obrazovanje i poslovnu sposobnost“, podržanog od strane Međunarodnog kluba žena (International Women’s Club).

Zašto je osnovan servis:

Osobe sa intelektualnim teškoćama i njihovi zastupnici često nisu upoznati sa pravima koja su im zagarantovana Ustavom i drugim domaćim i međunarodnim propisima, niti sa načinima na koji bi mogli da ih ostvare.
Ovim osobama je često oduzeto pravo da govore u svoje ime (oduzeta im je poslovna sposobnost), a način na koji mogu da se zastupaju njihovi interesi nije primereno rešen u našem zakonodavstvu.

Institucije sistema, pravne i druge službe koje bi trebale da pruže podršku osobama sa intelektualnim teškoćama često ne prepoznaju kada su im prava i interesi ugroženi ili zanemareni, a i same, ne retko, krše njihova prava.

Servis je osnovan sa ciljem da deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom pruži pravovremenu i adekvatnu podršku u ostvarivanju njihovih prava i time nadomesti trenutni nedostatak sistemske podrške. Iskustva stečena tokom rada servisa će omogućiti razvoj predloga za prevazilađenje postojećih nedostataka i pronalaženje odgovarajućih sistemskih rešenja kroz primere dobre prakse.