Vesti

Istraživanje o poslovnoj sposobnosti u Srbiji

image.45Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S je zajedno sa Beogradskim centrom za ljudska prava sprovela istraživanje sudske prakse u postupku oduzimanja i vraćanja poslovne sposobnosti u Srbiji. Na uzorku od više od 1000 sudskih rešenja (997 osnovnih sudova i 68 viših sudova) od 2008. – 2010. godine, dobili smo rezultate koji nažalost potvrđuju ocenu da se poslovna sposobnost osobama sa mentalnim i intelektualnim teškoćama oduzima olako u sumarnom i kratkom postupku te da sama procedura ne osigurava poštovanje prava na pravično suđenje. Takođe smo ustanovili da rezultat većine postupaka dovodi do potpunog lišenja poslovne sposobnosti što ukazuje na povredu prava na poštovanje privatnog i porodičnog života.

U Leskovcu održan prvi modul radionica o pravima osoba sa invaliditetom

image.15U okviru projekta „Ujedinjeni u akciji:Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno/privatno partnerstvo“ koji realizuje MDRI-S u partnerstvu sa Udruženjem za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša kuća“, 22. i 23. oktobra u Leskovcu održan je prvi modul radionica o pravima osoba sa invaliditetom.

Publikacija Inkluzivno obrazovanje: često postavljena pitanja

image.02Snežana Lazarević aktivistkinja je MDRI-S (učesnica u izradi Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja i podzakonskih akata), a ujedno i majka tinejdžera s autizmom uključenog u redovno obrazovanje. Svakodnevno se kroz svoj rad, ali i privatno suočava sa raznim pitanjima roditelja dece koja imaju neku vrstu teškoće. Naime, novi zakonski okvir u obrazovanju omogućava svoj deci da pohađaju najbližu redovnu školu te definiše pravo na podršku u obrazovanju. Međutim proces kojim dete treba navedeno pravo da ostvari zahteva aktivni angažman roditelja, a istovremeno je vrlo složen i u određenoj meri nejasan. Iz tih razloga Snežana je odlučila da objedini ona pitanja koja joj roditelji najčešće upućuju vezano za obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju i dati prave informacije u formi pitanja i odgovora. MDRI-S prepoznao je ovo kao vrlo korisnu inicijativu i odštampao ovu publikaciju u 1000 primeraka. U elektronskom obliku možete ju preuzeti ovde, a ukoliko kao organizacija, udruženje, škola ili vrtić želite da dobijete više odštampanih primeraka, kontaktirajte nas.

Publikacija je odštampana uz finansijsku podršku Američke ambasade u Srbiji.

Održan okrugli sto na temu: Kako podstaći uključivanje osoba sa invalidtetom u društvo kroz javno-privatno partnerstvo?

image.25Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S organizovala je 30. septembra u Medija centru okrugli sto na temu: „Kako podstaći uključivanje osoba sa invaliditetom u društvo kroz javno/privatno partnerstvo?.“

Okrugli sto je održan u okviru projekta: „Ujedinjeni u akciji: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno/privatno partnerstvo“‚ koji realizuje MDRI-S u partnerstvu sa Udruženjem za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša kuća“ i u saradnji sa Gradskom opštinom Zvezdara i Balkanskim fondom za lokalne inicijative (BCIF), a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Cilj projekta je da se kroz uspostavljanje mreže lokalnih aktera poboljšaju postojeći i kreiraju novi servisi usluga namenjeni osobama sa invaliditetom te da se promoviše socijalno preduzetništvo kao održivi model zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Poslovna sposobnost kao ljudsko pravo u Srbiji

image.50Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i Beogradski centar za ljudska prava predstavljaju prve rezultate istraživanja o postojećoj praksi lišavanja i vraćanja poslovne sposobnosti u Srbiji, dobijenih na osnovu analize sudskih odluka za period od početka 2008. do kraja 2010. godine.

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno / privatno partnerstvo

MDRI-S uz podršku Delegacije Evropske Unije u Srbiji realizuje projekat „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno/privatno partnerstvo“.

Projekat nastoji da poveća učešće osoba sa invaliditetom u društvu, u oblasti zapošljavanja, socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite i podstiče razvoj lokalnih inkluzivnih politika. Dovodi u pitanje stigmu i predrasude o nekompetentnosti, nekorisnosti i nesposobnosti osoba sa invaliditetom i promoviše socijalno preduzetništvo kao jedan od održivih modela zapošljavanja.

Akcija će biti usmerena na osobe sa invaliditetom i njihove predstavnike (porodice, organizacije osoba sa invaliditetom, udruženja roditelja osoba sa invaliditetom), lokalne vlasti i lokalne pružaoce usluga, u korist inkluzije i kreiranja jednakih mogućnosti.

eu
Projekat podržala Delegacija Evropske unije u Srbiji u okviru programa
„Podrška civilnom društvu“

Održan 1. modul seminara za pravnike

U sklopu seminara o pravima osoba sa invaliditetom kojeg MDRI-S organizuje za pravnike, 13. i 14. juna održan je prvi modul predavanja. Pogledajte kratke isečke sa predavanja (na engleskom jeziku).

Poziv na seminar – 16.05.2011.

Disability Rights International

i

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Pozivaju Vas na Seminar o ljudskim pravima osoba s invaliditetom. Seminar će biti posvećen pravima dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. Cilj seminara je stvaranje mreže organizacija, aktivistkinja i aktivista za ljudska prava koji će zastupati, štititi i promovisati prava osoba s invaliditetom. Seminar je namenjen diplomiranim pravnicima i pravnicama, studentima/kinjama završnih godina prava (prednost će imati osobe s prethodnim iskustvom u oblasti ljudskih prava), kao i aktivistima i aktivistkinjama organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Predavači i predavačice biće domaći i strani ekperti i eskpertkinje ljudskih prava i prava osoba s invaliditetom.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete u ovom seminaru, molimo Vas da:

do 21. maja 2011. godine.

Izveštaj o praćenju medija u Srbiji (2009)

Inicijativa za inkluziju VelikiMali objavila je izveštaj o praćenju medija po pitanju izveštavanja o pravima dece i odraslih sa invaliditetom.

Mediji imaju veoma važnu ulogu u javnom životu, oni imaju veliku moć i vrlo često diktiraju i/ili pomažu u formiranju mišljenja javnog mnjenja. Njihova uloga je višestruka, oni utiču na jezik i terminologiju koju će javnost dalje upotrebljavati a takođe i na stavove koje će usvajati / menjati / preispitivati.

Upotreba jezika je usko povezana sa razvojem pristupa i metodologije u pružanju podrške osobama sa invaliditetom i razumevanju principa jednakosti i ostvarivanja ljudskih prava. Pitanje terminologije je važno iz ugla uvažavanja osobe i poštovanja kompletne ličnosti. Poslednjih godina, pokret osoba sa invaliditetom i deo stručne javnosti pokrenuli su novu debatu oko terminologije. Opšti zaključak je da je terminologija često diskriminišuća i/ili uvredljiva, te je potrebno (osim društvenog stava) promeniti i terminologiju koja je u upotrebi.

Jedan od razloga za monitoring rada medija je pokušaj da se sagledaju glavni trendovi u oblasti izveštavanja o različitim temama koje se tiču osoba sa invaliditetom u Srbiji, kako bi se prepoznali neki od vodećih problema u oslikavanju položaja i potreba dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom. Monitoringom je obuhvaćen period od 04. aprila do 10. jula 2009. godine.

Preuzmite izvestaj (pdf 418 KB)

Povelja o inkluzivnom obrazovanju

Pozivamo sve zainteresovane organizacije civilnog društva i institucije da podrže i potpišu POVELJU O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU.

Ovom Poveljom nastojimo da dalje promovišemo prava dece sa smetnjama u razvoju, kao i druge dece iz osetljivih grupa na kvalitetno obrazovanje i doprinesemo izgradnji inkluzivnog drustva u Srbiji.

Ukoliko zelite da podržite i potpišete Povelju, molimo vas da nam pošaljete potvrdu sa punim nazivom organizacije/institucije na email adresu office@velikimali.org.

Inkluzivno obrazovanje je deo šire strategije jednog društva koje promoviše inkluzivni razvoj, sa ciljem da se stvori svet mira, tolerancije, održivog koršćcenja resursa, socijalne pravde, u kome su zadovoljena sva i svačija osnovna prava i potrebe. Da bi se to desilo, potrebno je uočiti prepreke i tražiti rešenja za njihovo prevazilaženje u lokalnoj kulturi, politikama i praksi, osigurati neophodnu pomoć i resurse.

Povelja je realizovana u okviru programa „Mreža podrške obrazovanju dece sa smetnjama u u razvoju u Srbiji“ uz podršku Civil Rights Defenders.