Vesti

O poslovnoj sposobnosti i produženju roditeljskog prava

image.012U svakodnevnom radu, MDRI-S susreće se sa velikim brojem pitanja o poslovnoj sposobnosti. Mnoge državne službe uvetuju roditelje dece i mladih osoba sa intelektualnim teškoćama da produže roditeljsko pravo odnosno oduzmu poslovnu sposobnost svojoj deci ukoliko žele biti korisnici usluga. Pri tome im ne pružaju potpune informacije o ovoj problematici. Kako bismo im pomogli da dobiju odgovore na neka od pitanja, organizovali smo jednodnevne seminare u Zaječaru, Paraćinu i Leskovcu.

Treći ciklus obuka o pravima i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Paraćinu, Leskovcu i Zaječaru

image.011Tokom maja na tri lokacije u Srbiji održan je III. i završni modul radionica o pravima i zapošljavanju osoba sa invaliditetom koji je bio posvećen značaju umrežavanja na lokalnom nivou i mrežama podrške za razvoj socijalnog preduzetništva. Učesnici su izrazili zadovoljstvo ovakvim vidom edukacije i složili se da ih seminari inspirišu da pokrenu neke nove usluge i poboljšaju postojeće.

Kako iskoristiti sredstva Evropske unije za ostvarivanje prava na samostalni život?

Dragana Ćirić Milovanović, izvršna direktorka MDRI-S, prisustvovala je konferenciji “CRPD and the EU Structural Funds: the way ahead for independent living” (Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i Strukturni fondovi: put napred za samostalan život) u Briselu. Raspravljalo se o tome kako efektivno i odgovorno ulagati sredstva Evropske unije u sisteme država članica koji će podržati potpuno uključivanje osoba sa invaliditetom u društvo. Na događaju su predstavljena dva izveštaja o ovoj temi.

Radionica o monitoringu ustanova za osobe sa invaliditetom

image.zxcInicijativa MDRI-S i Zaštitnik građana zajedno su 20. aprila 2012. godine održali celodnevnu radionicu na temu Monitoring rezidencijalnih ustanova za osobe sa invaliditetom. Kao osnovni problem Rosenthal je istakao činjenicu samog smeštanja osoba sa invaliditetom u zatvorene ustanove koje može predstavljati kršenje regionalnih instrumenata kao što je Evropska konvencija o ljudskim pravima. Odlučivanje, volja i prava osoba sa invaliditetom moraju se poštivati u ovim ustanovama.

Drugi ciklus obuka o zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Paraćinu, Leskovcu i Zaječaru

image.21Tema ovih događanja bila je: Socijalno preduzetništvo – od ideje do realizacije. Učesnici su, kroz predstaljanje primera dobre prakse, upoznati sa mogućim oblicima zapošljavanja osoba sa invaliditetom i sa zakonskim okvirom za pokretanje socijalnog preduzetništva u Srbiji. Sami su istakli koje usluge postoje na lokalnom nivou, ali i što bi to trebalo realizovati da bi se osobama sa intelektualnim teškoćama olakšalo svakodnevno funkcionisanje i poboljšalo kvalitet života. Prisutni iz lokalne samouprave istakli su koji su to resursi kojima opštine raspolažu, a koji bi mogli da se iskoriste i olakšaju realizaciju određenih inicijativa. Na sve tri lokacije gde su radionice održane, grupe su izrazile interesovanje za različite tipove usluga za koje smatraju da su potrebne u njihovoj zajednici.

Uloga MDRI-S u Nacionalnom mehanizmu za prevenciju torture

image.asdInicijativa MDRI-S izabrana je temeljem javnog poziva za člana Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) – nezavisnog tela čija je funkcija prevencija torture. Time je MDRI-S preuzela obavezu da učestvuje u posetama NPM-a ustanovama u kojima se nalaze lica lišena slobode, kao i da u okviru svoje ekspertize radi na unapređenju kapaciteta članova NPM-a, te da sistemski prati položaj lica u ustanovama socijalne zaštite i na osnovu toga, daje preporuke za sistemsko rešavanje uočenih problema.

Seminar o zapošljavanju i pravima osoba sa invaliditetom u Zaječaru

image.111U okviru projekta Inicijativa MDRI-S izabrana je temeljem javnog poziva za člana Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) – nezavisnog tela čija je funkcija prevencija torture. Time je MDRI-S preuzela obavezu da učestvuje u posetama NPM-a ustanovama u kojima se nalaze lica lišena slobode, kao i da u okviru svoje ekspertize radi na unapređenju kapaciteta članova NPM-a, te da sistemski prati položaj lica u ustanovama socijalne zaštite i na osnovu toga, daje preporuke za sistemsko rešavanje uočenih problema.

Pogledajte video lokalnih medija sa seminara u Paraćinu

O događaju govore: Milan Marković, aktivist i član Upravnog odbora MDRI-S, Dragana Ćirić Milovanović, izvršna direktorka MDRI-S i Anica Spasov, predsednica udruženja Naša kuća.

Prvi modul seminara o zapošljavanju i pravima osoba sa invaliditetom održan i u Paraćinu

image.48U okviru projekta „Ujedinjeni u akciji: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno/privatno partnerstvo“, nakon Leskovca, 6. i 7. novembra i u Paraćinu je održan prvi modul seminara o pravima i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Završena obuka pravnika i aktivista o pravima osoba sa invaliditetom

image.68Završen je seminar za pravnike i aktiviste na temu Prava osoba sa invaliditetom. Seminar je organizovan od strane MDRI-S, a uz podršku Disability Rights International-a te je obuhvatio 3 dvodnevna modula na kojima su predavači bili domaći i strani eksperti. Gerard Quinn, Eva Szeli, Nevena Vučković Šahović, Erin Richardson i Kosana Beker predstavili su međunarodne okvire u oblastima poslovne sposobnosti, inkluzivnog obrazovanja i prava deteta te razmenili svoja iskustva sa učesnicima. Na seminaru je učestvovalo 22 pravnika i aktivista sa interesom za prava osoba sa invaliditetom. Učesnici su bili iz organizacija za ljudska prava, advokatskih kancelarija, kao i iz nezavisnih institucija. Učesnici su kao najpozitivnije aspekte seminara ocenili odabir predavača kao “istinskih stručnjaka”, interaktivnu formu seminara, timski rad te način na koji su predavači prenosili informacije koji je podsticao “nove koncepte razmišljanja”.