Vesti

Održan okrugli sto na temu: Kako podstaći uključivanje osoba sa invalidtetom u društvo kroz javno-privatno partnerstvo?

image.25Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S organizovala je 30. septembra u Medija centru okrugli sto na temu: „Kako podstaći uključivanje osoba sa invaliditetom u društvo kroz javno/privatno partnerstvo?.“

Okrugli sto je održan u okviru projekta: „Ujedinjeni u akciji: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno/privatno partnerstvo“‚ koji realizuje MDRI-S u partnerstvu sa Udruženjem za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša kuća“ i u saradnji sa Gradskom opštinom Zvezdara i Balkanskim fondom za lokalne inicijative (BCIF), a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Cilj projekta je da se kroz uspostavljanje mreže lokalnih aktera poboljšaju postojeći i kreiraju novi servisi usluga namenjeni osobama sa invaliditetom te da se promoviše socijalno preduzetništvo kao održivi model zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Poslovna sposobnost kao ljudsko pravo u Srbiji

image.50Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i Beogradski centar za ljudska prava predstavljaju prve rezultate istraživanja o postojećoj praksi lišavanja i vraćanja poslovne sposobnosti u Srbiji, dobijenih na osnovu analize sudskih odluka za period od početka 2008. do kraja 2010. godine.

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno / privatno partnerstvo

MDRI-S uz podršku Delegacije Evropske Unije u Srbiji realizuje projekat „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz javno/privatno partnerstvo“.

Projekat nastoji da poveća učešće osoba sa invaliditetom u društvu, u oblasti zapošljavanja, socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite i podstiče razvoj lokalnih inkluzivnih politika. Dovodi u pitanje stigmu i predrasude o nekompetentnosti, nekorisnosti i nesposobnosti osoba sa invaliditetom i promoviše socijalno preduzetništvo kao jedan od održivih modela zapošljavanja.

Akcija će biti usmerena na osobe sa invaliditetom i njihove predstavnike (porodice, organizacije osoba sa invaliditetom, udruženja roditelja osoba sa invaliditetom), lokalne vlasti i lokalne pružaoce usluga, u korist inkluzije i kreiranja jednakih mogućnosti.

eu
Projekat podržala Delegacija Evropske unije u Srbiji u okviru programa
„Podrška civilnom društvu“

Održan 1. modul seminara za pravnike

U sklopu seminara o pravima osoba sa invaliditetom kojeg MDRI-S organizuje za pravnike, 13. i 14. juna održan je prvi modul predavanja. Pogledajte kratke isečke sa predavanja (na engleskom jeziku).

Poziv na seminar – 16.05.2011.

Disability Rights International

i

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Pozivaju Vas na Seminar o ljudskim pravima osoba s invaliditetom. Seminar će biti posvećen pravima dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. Cilj seminara je stvaranje mreže organizacija, aktivistkinja i aktivista za ljudska prava koji će zastupati, štititi i promovisati prava osoba s invaliditetom. Seminar je namenjen diplomiranim pravnicima i pravnicama, studentima/kinjama završnih godina prava (prednost će imati osobe s prethodnim iskustvom u oblasti ljudskih prava), kao i aktivistima i aktivistkinjama organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Predavači i predavačice biće domaći i strani ekperti i eskpertkinje ljudskih prava i prava osoba s invaliditetom.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete u ovom seminaru, molimo Vas da:

do 21. maja 2011. godine.

Izveštaj o praćenju medija u Srbiji (2009)

Inicijativa za inkluziju VelikiMali objavila je izveštaj o praćenju medija po pitanju izveštavanja o pravima dece i odraslih sa invaliditetom.

Mediji imaju veoma važnu ulogu u javnom životu, oni imaju veliku moć i vrlo često diktiraju i/ili pomažu u formiranju mišljenja javnog mnjenja. Njihova uloga je višestruka, oni utiču na jezik i terminologiju koju će javnost dalje upotrebljavati a takođe i na stavove koje će usvajati / menjati / preispitivati.

Upotreba jezika je usko povezana sa razvojem pristupa i metodologije u pružanju podrške osobama sa invaliditetom i razumevanju principa jednakosti i ostvarivanja ljudskih prava. Pitanje terminologije je važno iz ugla uvažavanja osobe i poštovanja kompletne ličnosti. Poslednjih godina, pokret osoba sa invaliditetom i deo stručne javnosti pokrenuli su novu debatu oko terminologije. Opšti zaključak je da je terminologija često diskriminišuća i/ili uvredljiva, te je potrebno (osim društvenog stava) promeniti i terminologiju koja je u upotrebi.

Jedan od razloga za monitoring rada medija je pokušaj da se sagledaju glavni trendovi u oblasti izveštavanja o različitim temama koje se tiču osoba sa invaliditetom u Srbiji, kako bi se prepoznali neki od vodećih problema u oslikavanju položaja i potreba dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom. Monitoringom je obuhvaćen period od 04. aprila do 10. jula 2009. godine.

Preuzmite izvestaj (pdf 418 KB)

Povelja o inkluzivnom obrazovanju

Pozivamo sve zainteresovane organizacije civilnog društva i institucije da podrže i potpišu POVELJU O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU.

Ovom Poveljom nastojimo da dalje promovišemo prava dece sa smetnjama u razvoju, kao i druge dece iz osetljivih grupa na kvalitetno obrazovanje i doprinesemo izgradnji inkluzivnog drustva u Srbiji.

Ukoliko zelite da podržite i potpišete Povelju, molimo vas da nam pošaljete potvrdu sa punim nazivom organizacije/institucije na email adresu office@velikimali.org.

Inkluzivno obrazovanje je deo šire strategije jednog društva koje promoviše inkluzivni razvoj, sa ciljem da se stvori svet mira, tolerancije, održivog koršćcenja resursa, socijalne pravde, u kome su zadovoljena sva i svačija osnovna prava i potrebe. Da bi se to desilo, potrebno je uočiti prepreke i tražiti rešenja za njihovo prevazilaženje u lokalnoj kulturi, politikama i praksi, osigurati neophodnu pomoć i resurse.

Povelja je realizovana u okviru programa „Mreža podrške obrazovanju dece sa smetnjama u u razvoju u Srbiji“ uz podršku Civil Rights Defenders.

Publikacija „Moj sin Stefan“ autorke Snežane Lazarević

image.03Obaveštavamo vas da je Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI je u saradnji sa Inicijativom za inkluziju VelikiMali u u okviru projekta „Prevazilaženje marginalizovanosti kroz uzajamnu podršku: porodice za inkluzivno obrazovanje i poslovnu sposobnosti“, podržanog od strane Međunarodnog kluba žena (International Women Club) izdala publikaciju Moj sin Stefan – Iskustvo porodice decaka sa autizmom uključenog u redovno obrazovanje koju je napisala Snežana Lazarević, Stefanova (i Marijina) majka, aktivistkinja MDRI Srbije i organizacije VelikiMali i zastupnica inkluzivnog obrazovanja i prava dece i osoba sa invaliditetom.

Moj sin Stefan – iskustvo porodice dečaka sa autizmom uključenog u redovno obrazovanje (pdf, 1.19 MB).

Kako je i zašto je nastao ovaj tekst

Kada je počelo Stefanovo školovanje, po prvi put sam poželela da opišem njegovo ponašanje i funkcionisanje da bih njegovoj učiteljici olakšala rad sa njim. Taj prvi tekst nikada nije bio u potpunosti završen, između ostalog i zbog toga što je učiteljica Zejna vrlo brzo uspela da sa njim ostvari takav kontakt i razumevanje da joj objašnjenja ove vrste nisu bila potrebna. Tek kada smo se suočili sa predmetnom nastavom i kada je Stefan trebalo da se prilagođava mnogo većem broju nastavnika i nastavnica koji su radili sa njim, ponovo sam pokušala da opišem svoje dete, jer sam smatrala da u kratkim pojedinačnim susretima sa njima neću biti u stanju da kažem sve ono što mislim da je važno da znaju. I tako su tokom oktobra 2008. godine Stefanovi nastavnici/ce dobili tekst koji je poslužio kao osnova ove publikacije.

Publikacija PRAVO DA DONESEM ODLUKU

image.07Pitanje lišavanja poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom predstavlja važan korak u realizaciji ljudskih prava, a postojeći zakonski okvir i praksa u Srbiji u ovoj oblasti su zastareli, često diskriminatorni i prevaziđeni u smislu zaštite prava osoba sa invaliditetom, pune participacije i prava na donošenje odluka. Lišavanje poslovne sposobnosti predstavlja gubljenje svih građanskih i političkih prava i uopšte ozbiljno kršenje ljudskih prava. Kako je Republika Srbija ratifikovala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i time preuzela međunarodnu obavezu usklađivanja zakonodavstva i ozbiljne reforme unapređenja prava osoba sa invaliditetom, smatrali smo da su stvoreni uslovi za otpočinjanje dijaloga i debate o ovom pitanju.

U okviru projekta „Stvaranje pravnog okvira i aktivnosti zastupanja u cilju unapređenja realizacije prava dece i odraslih sa invaliditetom u Srbiji“ nastala je publikacija Pravo da donesem odluku – pitanje lišavanja poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom u Srbiji i preporuke za dalji rad na usklađivanju domaćeg zakonodavstva i prakse sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. U publikaciji predstavljamo osnove problema lišavanja poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom, domaći i međunarodni zakonski okvir, kao i iskustva iz regiona u naporima reformisanja sistema i praksu Evropskog suda za ljudska prava. Takođe, predstavljamo i lične priče nekoliko porodica iz Srbije koje su svoju decu lišile poslovne sposobnosti i njihovo iskustvo tokom tog procesa, nivo informisanosti i posledice na svakodnevni život.

Preuzmite publikaciju PRAVO DA DONESEM ODLUKU (pdf 2.74 mb)
Autorka: Kosana Beker
Izdavač: Inicijativa za inkluziju VelikiMali
Maj 2010.
Uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji i Civil Rights Defenders

SERVIS ZA PODRŠKU U OSTVARIVANJU PRAVA

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI je u saradnji sa Inicijativom za inkluziju VelikiMali osnovala Servis za podršku u ostvarivanju prava dece sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa intelektualnim teškoćama.

Servis je osnovan u okviru projekta „Prevazilaženje marginalizovanosti kroz uzajamnu podršku: porodice za inkluzivno obrazovanje i poslovnu sposobnost“, podržanog od strane Međunarodnog kluba žena (International Women’s Club).

Zašto je osnovan servis:

Osobe sa intelektualnim teškoćama i njihovi zastupnici često nisu upoznati sa pravima koja su im zagarantovana Ustavom i drugim domaćim i međunarodnim propisima, niti sa načinima na koji bi mogli da ih ostvare.
Ovim osobama je često oduzeto pravo da govore u svoje ime (oduzeta im je poslovna sposobnost), a način na koji mogu da se zastupaju njihovi interesi nije primereno rešen u našem zakonodavstvu.

Institucije sistema, pravne i druge službe koje bi trebale da pruže podršku osobama sa intelektualnim teškoćama često ne prepoznaju kada su im prava i interesi ugroženi ili zanemareni, a i same, ne retko, krše njihova prava.

Servis je osnovan sa ciljem da deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom pruži pravovremenu i adekvatnu podršku u ostvarivanju njihovih prava i time nadomesti trenutni nedostatak sistemske podrške. Iskustva stečena tokom rada servisa će omogućiti razvoj predloga za prevazilađenje postojećih nedostataka i pronalaženje odgovarajućih sistemskih rešenja kroz primere dobre prakse.