O MDRI-S

 Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

osnovana je 2008. godine kao udruženje građana.

Osnovali su je osobe sa invaliditetom, članovi i članice njihovih porodica,

 stručnjaka i stručnjakinja, aktivista i aktivistkinja za ljudska prava.

MDRI-S  je posvećena zaštiti i promociji ljudskih prava

osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i

ostvarenju njihove pune uključenosti i učešća u društvu.

MDRI-S posebnu pažnju posvećuje deci i odraslim osobama

koje se nalaze pod rizikom ili već borave u

institucijama socijalne zaštite i psihijatrijskim bolnicama.

MDRI-S želi da društvo prihvata  osobe sa intelektualnim teškoćama i mentalnim invaliditetom kao ravnopravne članove društva.