Informacije lake za razumevanje

Lake za razumevanje  informacije su lakše razumljive.

Informacije lake za razumevanje su važne za osobe sa intelektualnim invaliditetom.

Važno je da osobe sa mentalnim invaliditetom i intelektualnim teškoćama  mogu:

-           Da nauče nove stvari

-           Da učestvuju u društvu

-           Da znaju svoja prava i zauzmu se za njih.

Ako imate mentalni invaliditet,

to znači da vam je teže da razumete informacije

i naučite nove veštine nego što je drugim ljudima.

To otežava neke delove života.

Ljudima sa mentalnim invaliditetom i intelektualnim teškoćama

često je potrebna podrška u učenju ili na poslu.

Mentalni invaliditet i intelektualne teškoće

često počinje pre nego što postanete odrasli.

To utiče na vas ceo život.

Postoje stvari koje mogu olakšati život osobama sa intelektualnim invaliditetom.

Na primer, informacije na jeziku koji je lako razumljiv.