O projektu „Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama“

19. May 2020.

Trogodišnji projekat „Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama“ , podržan od strane Fonda Ujedinjenih nacija za iskorenjivanje nasilja nad ženama (UNTF) realizuju  Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i udruženje građanki FemPlatz.  Dugoročni cilj projekta je stvaranje uslova za podršku i osnaživanje žena i devojčica sa invaliditetom za život bez rezidencijalnog nasilja do 2021. godine.

Primarne korisnice su žene sa mentalnim invaliditetom koje su na institucionalnom smeštaju ili sa iskustvom  institucionalizacije, i sa njima radimo na njihovom osnaživanju i informisanju o prevenciji i mehanizmima zaštite od nasilja, samozastupanju i stvaranju neformalnih vidova samopomoći. Institucionalno (rezidencijalno) nasilje u okviru ovog projekta posmatramo kao nasilje koje preživljavaju žene sa mentalnim invaliditetom i koje se dešava u rezidencijalnim i psihijatrijskim ustanovama, ali i u uslugama stanovanja uz podršku. Ono obuhvata različite oblike i vrste nasilja nad ženama koje vrše drugi korisnici, zaposleni u ustanovama, ili osobe van ustanova. Partnerske organizacije su fokusirane na zabranu i sprečavanje davanja svih oblika kontracepcije bez informisanog pristanka, zabranu prinudnih abortusa,  zabranu prinudnih sterilizacija, ali i  na zaštitu od svih drugih  oblika nasilja, kao i na  zaštitu seksualnih i reproduktivnih prava žena sa mentalnim invaliditetom. Strateški cilj je  povećanje samopouzdanja i znanja žena sa mentalnim invaliditetom, korisnica usluga socijalne zaštite, tako da mogu da govore u svoje ime i da na taj način doprinesu svojoj ličnoj autonomiji i samozastupanju. Pored toga, partnerske organizacije rade na izgradnji kapaciteta 100 pružaoca usluga u Srbiji, a ova komponenta uključuje intenzivne treninge, razvijanje modela i standarda opštih i specijalizovanih usluga za žene sa invaliditetom koje su preživele institucionalno nasilje, pilotiranje novih usluga i organizovanje mentorske podrške. Obe organizacije  kroz ciljane aktivnosti zastupanja i komunikacije sa donosiocima odluka rade na jačanju institucionalnih odgovora, odnosno na unapređivanju javnih politika kako bi institucionalno nasilje koje preživljavaju žene sa mentalnim invaliditetom bilo prepoznato od strane društva i javnosti, a njegovo sprečavanje i iskorenjivanje usklađeno sa međunarodnim standardima. Kampanjom #DrugaRealnost, želimo da ukažemo i društvu  i  pojedincima na drugu, paralelnu stvarnost  koja egzistira tu, u našoj blizini i živi svoj život sa druge staklenog zida o čijem postojanju zna  mali broj ljudi. Kampanjom predstavljamo neke od problema sa kojima se suočavaju žene sa mentalnim invaliditetom iza staklenog zida, ali vam predstavljamo i kako izgleda život nekih žena koje su uz podršku uspele da ga preskoče.