10.decembar -Međunarodni dan ljudskih prava

9. децембра 2018.

                 

„Stavili su mi spiralu. Oni su stavljali, nisu ništa pitali. Samo su me pitali kad su završili da li mi je dobro, da li mi se povraća“. (Ana, 11 godina živi u instituciji)

Pravo na odluku

Danas obeležavamo Međunarodni dan ljudskih prava, čime završavamo ovogodišnju kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama. Tim povodom skrećemo pažnju na sistemsko kršenje prava žena sa mentalnim invaliditetom na informisan pristanak, pravo na fizički integritet, brigu o svom zdravlju i telu, pravo na ispoljavanje seksualnosti i roditeljstvo.

Rezultati istraživanja oblika i manifestacija nasilja koje preživaljavaju žene sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama, koje je tim MDRI-S realizovano tokom 2016/17. godine, pokazuju da su prisilni abortusi, davanje kontracepcije bez informisanog pristanka žene, prisilna sterilizacija, seksualno uznemiravanje i seksualno nasilje najozbiljniji oblici kršenja prava žena.

Čim dođeš u dom, stave ti spiralu, i to je to. One koje ostanu trudne, abortiraju.

(S, trenutno živi u ustanovi)

Ističemo da davanje kontraceptiva ženi sa invaliditetom bez njenog informisanog pristanka i prinudna sterilizacija predstavljaju akt nasilja nad ženama, oblik socijalne kontrole i kršenje prava na slobodu od torture i drugih okrutnih, nehumanih i ponižavajućih tretmana i kazni.

Žene sa invaliditetom su diskriminisane i u pogledu zaštite reproduktivnog zdravlja i prava na porodicu i roditeljstvo, jer im zdravstveni radnici često šalju poruku da ne treba da imaju decu. Rasprostranjen je stav da žene sa mentalnim invaliditetom nisu u stanju da budu majke niti su u stanju da donesu informisanu odluku o svom zdravlju i roditeljstvu. Ovakav stav o seksualnosti i roditeljstvu žena sa invaliditetom dovodi do toga da se primenjuju i pravdaju različite prisilne metode i nepružanje ili neadekvatno pružanje zdravstvene zaštite u oblasti reproduktivnog zdravlja. Dok se žene širom sveta bore za pravo na abortus, žene sa invaliditetom se bore, kako to feministkinje sa invaliditetom nazivaju, za „pravo da odluče da ne odluče“.

Sledeće tri godine, organizacija MDRI-S u partnerstvu sa udruženjem građanki FemPlatz radiće na obezbeđivanju pristupačnih usluga za žene koje se nalaze na smeštaju u domovima, nastavljanju procesa deinstitucionalizacije i na osnaživanju žena sa mentalnim invaliditetom da žive život bez nasilja. Radićemo na zagovaranju za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa odredbama Istanbulske konvencije o zabrani prisilnog abortusa, kontracepcije bez informisanog pristanka i prisilne sterilizacije. Takođe, pratićemo da li država kreira javne politike i usvaja propise koji su adekvatni za sprečavanje, zaštitu i efikasno kažnjavanje učinilaca nasilja, kao i da li informiše sve zainteresovane aktere o primeni preporuka za zaštitu žena sa invaliditetom od nasilja i zabrani prisilnih medicinskih mera, koje je dobila od Komiteta za prava osoba sa invaliditetom.

Program se realizuju uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za sprečavanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund), koji je jedini globalni fond posvećen isključivo pitanjima svih oblika nasilja nad ženama i devojčicama na lokalnom i nacionalnom nivou. Prikupljena sredstva podržavaju inicijative koje imaju specifičan i održiv uticaj.